Startsida

Överprövning

Det finns olika möjligheter för en leverantör att klaga på en upphandling. Skälet att klaga kan vara att leverantören anser att den upphandlande organisationen felaktigt har tilldelat ett kontrakt utan att genomföra en offentlig upphandling. Det kan också bero på att den upphandlande organisationen genomfört upphandlingen på ett felaktigt sätt.

 Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Om reglerna för överprövning

Reglerna för överprövning är i princip utformade på samma sätt i LOU och LUF. Även reglerna om överprövning i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är utformade på ungefär samma sätt som i LOU och LUF. Dessutom gäller att reglerna för överprövning är desamma över och under tröskelvärdena. 

Tre olika former av överprövning

Överprövning kan ske i tre olika situationer:

Överprövning av en upphandling

Det är möjligt för en leverantör att begära en överprövning av en pågående upphandling om leverantören anser att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) har gjort något fel under upphandlingen. Upphandlingen kan överprövas fram till att avtalsspärren löper ut eller att ett avtal tecknats. 

Överprövning av en upphandling

Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

En leverantör kan även begära överprövning av den upphandlande organisationens beslut att avbryta en upphandling.

Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

Överprövning av ett avtals giltighet

Om ett avtal redan har tecknats mellan en leverantör och en upphandlande organisation så finns det en möjlighet att, i vissa fall, ansöka om överprövning av avtalets giltighet. Det kan bland annat bli aktuellt om avtalet ingåtts genom en direktupphandling trots att förutsättningarna för detta inte var uppfyllda (otillåten direktupphandling).

Överprövning av ett avtals giltighet

Hur går domstolsprocessen till?

Domstolen avgör oftast målet utifrån de skriftliga handlingarna som lämnas in (muntlig förhandling är ovanligt). Domstolen bedömer bara de omständigheter som kommer fram i de handlingar som lämnas in till den. Det är därför viktigt för leverantören att tydligt ange varför man är missnöjd med upphandlingen. På samma sätt är det viktigt att den upphandlande organisationen tydligt svarar på leverantörens klagomål.

Domstolsprocessen vid överprövning

Relaterade länkar

Källhänvisningar

 • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – allmänna bestämmelser om överprövning
 • 20 kap. 5 § LOU/LUF – behörig domstol och krav på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten
 • 20 kap. 6–7 §§ LOU/LUF – överprövning av en upphandling
 • 20 kap. 8 § LOU/LUF – förlängd avtalsspärr
 • 20 kap. 9 § LOU/LUF – interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
 • 20 kap. 10 § LOU/LUF – tiodagarsfrist
 • 20 kap. 11 § LOU/LUF – tidsfrister för att ansöka om överprövning av en upphandling
 • 20 kap. 12 § LOU/LUF – tidsfrist för att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
 • 20 kap. 13 § LOU/LUF – överprövning av ett avtals giltighet
 • 20 kap. 14 § LOU/LUF – undantag från ogiltighet på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
 • 20 kap. 15 § LOU/LUF – undantag från ogiltighet i vissa fall
 • 20 kap. 16 § LOU/LUF – interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet
 • 20 kap. 17 § LOU/LUF – tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
 • 20 kap. 18 § LOU/LUF – tillämpligheten av ”söndagsregeln”
 • 19 kap. 2 § LOU/LUF – bestämmelserna om överprövning gäller även vid upphandling enligt 19 kap. LOU/LUF
 • 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid – ”söndagsregeln”