Start

Innehåll i individuell rapport och dokumentationsplikt

En upphandlande myndighet eller enhet har en viss skyldighet att dokumentera viss information i samband med en upphandling. Det gäller för upphandlingar enligt både av lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Reglerna är till för att skapa spårbarhet och öppenhet i upphandlingen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt   

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)  
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  

Nya regler från 1 februari

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

Individuell rapport och dokumentationsplikt enligt LOU 

Bevarande av information och dokumentationsplikt enligt LUF

Källhänvisningar

 • 4 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/4 kap. 12 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – skyldighet att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar
 • 12 kap. 14–16 §§ LOU – dokumentationsplikt och information i individuella rapporter
 • 19 kap. 1 § andra stycket LOU – upphandling som är lägre än tröskelvärdet av tjänster som anges i bilaga 2 a 
 • 19 kap. 3 § andra stycket LOU – upphandling som är högre än tröskelvärdet av tjänster som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a
 • 19 kap. 30 § LOU/LUF – dokumentation av hur en upphandling genomförs under tröskelvärdet (inklusive tjänster enligt bilaga 2)
 • 19 kap. 39 § LOU – dokumentation av hur en upphandling genomförs under tröskelvärdet avseende tjänster enligt bilaga 2 a
 • 12 kap. 14–15 §§ LUF – dokumentationsplikt och information om upphandlingsförfaranden
 • 19 kap. 3 § andra stycket LUF - upphandling över tröskelvärdet av tjänster som anges i bilaga 2
 • 16 § Upphandlingsförordningen (2016:1162).