Start

Innehåll i individuell rapport och dokumentationsplikt

En upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) har en skyldighet att dokumentera viss information i samband med en upphandling. Det gäller för upphandlingar enligt både av lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Reglerna är till för att skapa spårbarhet och öppenhet i upphandlingen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt   

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)  
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  

Nya regler från 1 februari 2022

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. De äldre reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna trädde i kraft. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022 

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

Individuell rapport och dokumentationsplikt enligt LOU 

Bevarande av information och dokumentationsplikt enligt LUF

Källhänvisningar

  • 4 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/4 kap. 12 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – skyldighet att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar
  • 12 kap. 14–16 §§ LOU – dokumentationsplikt och information i individuella rapporter
  • 19 kap. 22 § LOU/LUF – dokumentation av hur en upphandling genomförs under tröskelvärdet och av sociala tjänster och andra särskilda tjänster 
  • 12 kap. 14–15 §§ LUF – dokumentationsplikt och information om upphandlingsförfaranden
  • 16 § Upphandlingsförordningen (2016:1162).