Startsida

Beräkna värdet på upphandlingen

Genom att räkna ut upphandlingens värde kan du se till att upphandlingen ryms inom tilltänkt budget och ta reda på vilka regler som gäller för upphandlingen. Värdet kan exempelvis påverka om du kan direktupphandla eller ska använda vissa förfaranden.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tröskelvärden påverkar vilka regler som gäller

Ett tröskelvärde är det beloppsvärde som avgör om en upphandling ska genomföras enligt de direktivstyrda reglerna eller de nationella reglerna enligt 19 kapitlet i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Så beräknar du värdet

Det förväntade värdet kan vara en lätt uppgift att ta fram om det är ett återkommande avtal där du har inköpsstatistik. Om det däremot är ett nytt behov som har uppkommit får du bland annat utgå från den budget som finns för utförandet av det upphandlande avtalet.

Tänk på att om det som ska upphandlas inte ryms inom budget behöver ni sannolikt ändra kraven eller de ekonomiska förutsättningarna.

Vår vägledning

Källhänvisning

  • 5 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tröskelvärden, regler för beräkning av upphandlingens värde
  • 19 kap. 8 § LOU – beräkning om upphandlingens värde vid upphandling enligt 19 kap. LOU
  • HFD 2015 ref. 65 – beräkning av upphandlingens värde vid samordnad upphandling genom en tillfällig gemensam upphandling
  • EU-domstolens dom i mål  C-220/05 Jean Auroux m.fl. p. 57 – värdet av en upphandling ska beräknas sett ur en potentiell anbudsgivares synvinkel
  • beaktandesats 19 Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – vilka ersättningar som ska ingå i beräkningen av upphandlingens värde
  • beaktandesats 20 LOU-direktivet – kriterier för vad som kan indikera att en del av en upphandlande myndighet är en separat operativ enhet