Start

Beräkna värdet på upphandlingen

Genom att räkna ut upphandlingens värde kan du se till att upphandlingen ryms inom tilltänkt budget och ta reda på vilka regler som gäller för upphandlingen. Värdet kan exempelvis påverka om du kan direktupphandla.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tröskelvärden påverkar vilka regler som gäller

Ett tröskelvärde är det beloppsvärde som avgör om en upphandling ska genomföras enligt de direktivstyrda reglerna eller de nationella reglerna enligt 19 och 19 a kapitlen i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Avgör vilka förfaranden som kan användas

Det är främst tröskelvärdena som avgör vilka upphandlingsförfaranden den upphandlande myndigheten kan använda för att genomföra upphandlingen.

Upphandlingsförfaranden

Så beräknar du värdet

Det är samma regler som gäller för upphandlingar över och under tröskelvärdena när det gäller hur värdet av en upphandling ska beräknas. 

Det förväntade värdet kan vara en lätt uppgift att ta fram om det är ett återkommande avtal där du har inköpsstatistik. Om det däremot är ett nytt behov som har uppkommit får du bland annat utgå från den budget som finns för utförandet av det upphandlande avtalet.

Tänk på att om det som ska upphandlas inte ryms inom budget behöver ni sannolikt ändra kraven eller de ekonomiska förutsättningarna.

Källhänvisningar

  • 5 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tröskelvärden, regler för beräkning av upphandlingens värde (över tröskelvärdena)
  • 19 kap. 1 § LOU – tröskelvärden, regler för beräkning av upphandlingens värde (under tröskelvärdena och sociala tjänster och andra särskilda tjänster)
  • 19 a kap. 1 § LOU – tröskelvärden, regler för beräkning av upphandlingens värde (direktupphandling)
  • HFD 2015 ref. 65 – beräkning av upphandlingens värde vid samordnad upphandling genom en tillfällig gemensam upphandling
  • EU-domstolens dom i mål  C-220/05 Jean Auroux m.fl. p. 57 – värdet av en upphandling ska beräknas sett ur en potentiell anbudsgivares synvinkel
  • beaktandesats 19 Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – vilka ersättningar som ska ingå i beräkningen av upphandlingens värde
  • beaktandesats 20 LOU-direktivet – kriterier för vad som kan indikera att en del av en upphandlande myndighet är en separat operativ enhet

Frågor och svar om att beräkna värdet

Här är ett urval av frågor vi har besvarat om beräkning av värdet på en upphandling. Du hittar fler frågor och svar i vår Frågeportal.