Start

Tidsfrister för annonsering

När en upphandlande myndighet eller enhet annonserar sina upphandlingar gäller olika tidsfrister för leverantörer att komma in med anbudsansökningar och anbud. Tidsfristerna skiljer sig åt mellan olika förfaranden i de olika upphandlingslagarna.

Nedan finns sammanställningar för dessa minimifrister för annonsering enligt  

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK). 

Utgör minimitider 

Upphandlingslagarna innehåller tidsfrister som gäller för leverantörer att komma in med anbudsansökningar och anbud. Dessa tidsfrister utgör så kallade minimifrister eller minimitider. Det innebär att de anger den kortast tillåtna tidsfristen som den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) kan använda enligt lagen.   

Syftet med tidsfristerna är att leverantörer ska få tillräckligt med tid att utarbeta och lämna ett konkurrenskraftigt anbud.  

Tidsfristen kan behöva förlängas  

När den upphandlande organisationen sätter tidsfrister ska organisationen ta särskild hänsyn till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden. Det betyder att det i vissa fall inte kan anses vara tillräckligt att den upphandlande organisationen följer bestämmelserna om tidsfrister utan att längre tidsfrister ska tillämpas. 

Om anbud inte kan lämnas annat än efter besök på plats, ska tiden vara så lång att alla leverantörer kan få kännedom om all information som behövs för att utarbeta ett anbud. 

Minimitider för LOU 

Minimitider för LUF 

Minimitider för annonsering enligt LUK