Start

Avtal som är undantagna från reglerna

I upphandlingslagarna finns det flera olika undantagsbestämmelser som innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp. Undantagen varierar i vissa fall något mellan de olika lagarna.

Nedan redogör vi för några av de undantag som finns i

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK) 
  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Eftersom det är fråga om undantagsregler ska de som huvudregel tillämpas restriktivt.

Hyresundantaget

Upphandlingsreglerna gäller inte upphandling av vissa avtal som avser fast egendom. Undantaget kallas ofta för hyresundantaget, även om undantaget också avser andra situationer än att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) ska hyra en lokal för att bedriva sin verksamhet. Undantaget omfattar exempelvis även köp av fast egendom och andra rättigheter till fastighet. 

Undantag för vissa finansiella tjänster 

Teleundantaget

I lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) finns undantaget om allmänt elektroniskt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst – det så kallade teleundantaget. Det innebär att lagen inte gäller för en upphandling vars huvudsakliga syfte är att ge en upphandlande myndighet möjlighet att göra något av följande 

  1. tillhandahålla eller driva ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät 
  2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.

Bakgrunden till teleundantaget är att det har ansetts saknas anledning att låta upphandlande myndigheter omfattas av en upphandlingsskyldighet eftersom de agerar på en marknad där det finns både faktisk och rättslig konkurrens. Därmed förväntas de göra inköp på ett affärsmässigt sätt. Av samma anledning har verksamhet som berör telekommunikationssektorn fallit utanför tillämpningsområdet för lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) helt och hållet. Det finns därmed ingen skyldighet att tillämpa reglerna i LUF vid inköp till verksamhet inom telekommunikationssektorn. 

Länkar

Intern upphandling (Teckalundantaget)

Undantaget för intern upphandling innebär att vissa upphandlande organisationer kan träffa avtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK). 

Undantaget gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande organisationen kontrollerar den part som den ingår avtal med (”kontrollkriteriet”) och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande organisationen (”verksamhetskriteriet”). Undantaget har skapats av EU-domstolen. Undantaget kallas ibland även ”inhouse-undantaget” eller ”Teckalundantaget”.

Länkar

Samarbetsavtal (Hamburgundantaget)

Undantaget för samarbetsavtal innebär att vissa upphandlande organisationer kan träffa samarbetsavtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK). 

Undantaget har utvecklats i EU-domstolens rättspraxis och kallas ibland för ”Hamburgundantaget” eller ”Hamburgsamarbeten”. För att undantaget ska gälla ska flera villkor vara uppfyllda.

Länkar

Vissa juridiska tjänster 

I lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är vissa juridiska tjänster undantagna från upphandlingslagstiftningen, medan vissa andra juridiska tjänster omfattas av det enklare systemet (sociala tjänster och andra särskilda tjänster).

Enligt upphandlingslagstiftningen ska de flesta juridiska tjänster upphandlas enligt de enklare reglerna i 19 kap. LOU och LUF, respektive 15 kap. LUK. Kontrakt som avser skiljemanna- eller förlikningsuppdrag är undantagna upphandlingsplikten. Regler om undantag gäller för vissa juridiska tjänster som utförs av ett antal olika aktörer i deras särskilda roller.