Start

Blandad upphandling

Med blandad upphandling menas en upphandling med ett blandat kontrakt för olika typer av upphandlingsföremål (varor, tjänster eller byggentreprenader eller olika slag av tjänster), eller en upphandling som lyder under flera upphandlingslagar. Det finns särskilda regler för hur blandande upphandlingar får genomföras.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Särskilda regler för blandade kontrakt

Det finns särskilda regler i upphandlingslagarna som talar om hur upphandlande myndigheter eller enheter (upphandlande organisationer) får genomföra upphandlingar som innehåller blandade kontrakt. 

Det beror på att den upphandlande organisationen kan behöva följa olika regler beroende på

  • vad som är föremålet för upphandlingen (avtal för varor, tjänster eller byggentreprenader eller olika slag av tjänster) 
  • vilken eller vilka upphandlingslagar som upphandlingen lyder under.

Olika typer av avtal i upphandlingsreglerna 

På den här sidan beskriver vi blandad upphandling som till någon del rör LOU. 

Gäller både över och under tröskelvärdena

Reglerna om blandad upphandling gäller både när upphandlingens värde är över tröskelvärdena och när värdet är lägre än tröskelvärdena. En upphandling får inte utformas för att kringgå reglerna. 

Tröskelvärden och gränser för direktupphandling

Blandade kontrakt av olika upphandlingsföremål i LOU 

Ibland avser det blandade kontraktet upphandlingsföremål som alla styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU). Det finns då två principer för att avgöra vilka bestämmelser som ska tillämpas. Vilken princip som ska användas beror på vad som ska upphandlas.  

Blandade kontrakt som innehåller delar som omfattas av LOU och LUF 

Ibland kan ett blandat kontrakt avse både upphandling enligt LOU och upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Det är bestämmelserna om blandade kontrakt i LUF som styr valet av lag.

Vilken lag som ska tillämpas beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Till exempel kan en tillämpning av de aktuella bestämmelserna i LUF leda till att LOU ska tillämpas helt eller delvis för det som ska upphandlas.

Systematiken i bestämmelserna om blandade kontrakt i LOU och LUF liknar varandra. En skillnad är att i LUF finns det bestämmelser om blandade kontrakt som rör flera verksamheter. 

Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet ska som huvudregel de bestämmelser som gäller för den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör tillämpas. Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som ett och samma kontrakt huvudsakligen avser ska organisationen som huvudregel tillämpa LOU. 

Blandade kontrakt som omfattas av LOU och övriga upphandlingslagar