Start

Vad är skillnaden mellan blandad upphandling och tilldelning av kontrakt i separata delar?

Jag har svårt att se den praktiska nyttan av reglerna i 2 kap. LOU, blandade kontrakt. Kan ni lämna konkreta exempel på upphandling av blandade kontrakt? I vilka situationer har det förekommit och vad har ingått? Vad är syftet/poängen med blandade kontrakt?

Och hur är det förenligt med kravet i 4 kap. 13-17 §§ LOU, om uppdelning av kontrakt?

Charlotta Fröier

Publicerad 11 november 2019

Hej Charlotta,

Inledningsvis bör noteras att bestämmelserna om blandad upphandling inte förväxlas med bestämmelserna om tilldelning av kontrakt i separata delar. Bestämmelserna är fristående av varandra och det kan inte uppstå någon konflikt mellan dem.

Blandad upphandling
Reglerna om blandad upphandling syftar till att fastställa vilka regler i lagen om offentlig upphandling (LOU) som ska tillämpas när en upphandlande myndighet blandar olika saker i en och samma upphandling. Utan bestämmelserna om blandad upphandling skulle upphandlande myndigheter ha svårare att veta hur de skulle klassificera upphandlingsföremålet i vissa fall.

Ett exempel på blandad upphandling är när en upphandling innehåller både varor och tjänster. En upphandling kan i teorin inte vara både en varuupphandling och en tjänsteupphandling samtidigt, utan den upphandlande myndigheten måste klassificera om upphandlingen avser en vara eller tjänst. Exempelvis om en kommun vill köpa en bil samt service på bilen under ett visst antal år. Upphandlingen innehåller då dels en vara (bilen) dels en tjänst (servicen). I exemplet klassificeras förmodligen upphandlingen som en varuupphandling eftersom en bil normalt sett har ett högre värde än tillhörande service. Även om kommunen skulle dela upp upphandlingen så att ett delkontrakt omfattar bilen, och det andra delkontraktet omfattar servicen, är det fortfarande frågan om en varuupphandling. Ett annat exempel på blandad upphandling är när flera olika upphandlingslagar är tillämpliga i en upphandling.

Tilldelning av kontrakt i separata delar
Reglerna om tilldelning av kontrakt i separata delar handlar om att försöka göra det lättare för små och medelstora företag att komma in på den offentliga marknaden. Ett exempel kan vara att en kommun ska upphandla snöröjningstjänster. Det kan vara svårt för en mindre leverantör att åta sig att snöröja alla gator i kommunen som omfattas av upphandlingen. Kommunen kan då dela upp upphandlingen i flera olika kontrakt, till exempel genom att tilldela ett kontrakt för varje stadsdel, istället för att ingå ett enda kontrakt för hela kommunen. På så vis blir det lättare för mindre leverantörer att delta i upphandlingen.

Läs mer
Läs mer om blandad upphandling och uppdelning av kontrakt på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 2 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – blandad upphandling
  • 4 kap. 13–17 §§ LOU – tilldelning av ett kontrakt i separata delar
  • 2 kap. 2 § andra stycket LOU – klassificering av en upphandling som omfattas av LOU och innehåller både varor och tjänster
  • EU-domstolens domar C-220/05 Jean Auroux och de förenade målen C-145/08 och C-149/08 Club Hotel Loutraki – exempel på situationer där blandade kontrakt förelegat vid gränsdragningen mellan hyresavtal och byggentreprenadkontrakt.

Med vänlig hälsning,

Mattias

12 november 2019 (Uppdaterat 06 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.