Start

Policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen

I Upphandlingsmyndighetens uppdrag ingår att ge stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter. Ett verktyg för detta är Frågeportalen, ett forum för upphandlingsfrågor som administreras av Upphandlingsmyndigheten.

Den rättsliga grunden för Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter i Frågeportalen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse som åvilar Upphandlingsmyndigheten.

Skapa inlägg och kommentera i Frågeportalen

För att skapa inlägg eller kommentera i Frågeportalen så behöver du ange ett namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i Frågeportalen, men det är viktigt att du anger en korrekt e-postadress eftersom du får e-post när din fråga har besvarats. Det namn som du anger kan vara ditt eget eller ett påhittat (en pseudonym).

Om ditt inlägg eller din kommentar publiceras i Frågeportalen kommer det namn som du angett att publiceras offentligt tillsammans med ditt inlägg eller din kommentar.

Vill du inte att ditt inlägg eller din kommentar ska publiceras i Frågeportalen kan du ange det direkt i löptexten innan du skapar ditt inlägg eller din kommentar.

De personuppgifter som behandlas i Frågeportalen

I Frågeportalen behandlas personuppgifter i form av ditt namn (för det fall du valt att ange ditt eget namn och inte ett påhittat), din e-postadress och din IP-adress. Därtill behandlas eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller din kommentar.

Vi behandlar din e-postadress i syfte att besvara inlägget eller kommentaren och för att kunna återkomma till dig med ytterligare information med anledning av dina frågeställningar.

Upphandlingsmyndigheten lagrar din IP-adress för att kunna felsöka och motverka missbruk.

Vilka företag eller andra organisationer kan uppgifterna komma att lämnas ut till

De uppgifter som är publicerade offentligt i Frågeportalen är helt öppna och tillgängliga för alla. Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. En allmän handling som inte omfattas av sekretess ska på begäran lämnas ut till den som vill ta del av den. Övriga uppgifter som inte publiceras offentligt kan därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. De personuppgifter du anger kan komma att utgöra eller ingå i en allmän handling.

Lagringstid

Uppgifter som du lämnar i Frågeportalen behandlas i enlighet med vad som angivits ovan och lagras i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Rätten att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig i Frågeportalen.

Vår målsättning är att uppgifterna i Frågeportalen ska vara korrekta

Vi ber dig att noga kontrollera att de uppgifter som du lämnar i Frågeportalen är korrekta.

Vi ber dig att kontakta oss om uppgifter i Frågeportalen skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Upphandlingsmyndigheten kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Policy för publicering och innehåll

Det du skriver i Frågeportalen kan komma att publiceras i Frågeportalen, och därmed läsas av andra. Undvik om möjligt att ange personuppgifter i ditt inlägg eller din kommentar. Innan ett inlägg eller en kommentar publiceras i Frågeportalen går Upphandlingsmyndigheten igenom inlägget eller kommentaren, bland annat för att säkerställa att inlägget är i linje med såväl dataskyddslagstiftningen som lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Frågeportalen lyder under lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Upphandlingsmyndigheten tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.

Om du vill påpeka olämpligt innehåll eller att ett inlägg eller en kommentar av någon annan anledning bör tas bort kan detta göras via anmälningsfunktionen som finns i anslutning till respektive inlägg och kommentar.

Olämpligt innehåll, som alltid tas bort, omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot folkgrupp, pornografi, hot eller kränkande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till brott, kriminellt beteende, kommersiella budskap eller reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag och innehåll som gör intrång i upphovsrätt. Vi ber dig även att undvika ett onödigt aggressivt språk i form av till exempel svordomar då det ofta upplevs som kränkande.

På vår webbplats kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens dataskyddspolicy.

Kontakta gärna Upphandlingsmyndighetens dataskyddsombud

Upphandlingsmyndigheten har utsett ett dataskyddsombud med uppgift att bland annat vara kontaktperson för de som är registrerade i Upphandlingsmyndighetens register. Du når dataskyddsombudet via e-postadressen GDPR@uhmynd.se eller genom Upphandlingsmyndighetens växel, 08-586 21 700.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten

Du kan vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Upphandlingsmyndigheten eller någon annan bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling.