Start

Olika typer av avtal i upphandlingsreglerna

Upphandlingsreglerna ska tillämpas när en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) tilldelar kontrakt eller ingår ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader som är upphandlingspliktiga. I upphandlingslagarna finns det flera olika begrepp för olika typer av avtal som omfattas av reglerna. Särskilda regler gäller även för upphandling av koncessioner.

Olika avtalstyper 

Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) är tillämpliga på alla avtal som omfattas av upphandlingsplikten i respektive lag. I upphandlingslagarna finns dock flera olika begrepp som definierar olika typer av avtal. Olika regler kan gälla för olika typer av avtal.  

Nedan följer en beskrivning av de avtal som omnämns i upphandlingslagarna.  

Upphandlingar med blandade kontrakt

Ett avtal kan innehålla en blandning av olika typer av kontrakt. Det kan till exempel omfatta både tjänster och byggentreprenader. Detta kallas för ett blandat kontrakt.  

Det finns särskilda regler i upphandlingslagarna som talar om hur upphandlande organisationer får genomföra upphandlingar som innehåller blandade kontrakt, och i vissa fall vilken upphandlingslag som ska tillämpas. 

Blandad upphandling 

Viktigt att klassificera avtalet rätt 

Det är viktigt att avtalet som ska upphandlas klassificeras på rätt sätt. Detta eftersom olika regler kan gälla för olika typer av avtal. Till exempel är tröskelvärdet högre för byggentreprenader än för varor och tjänster medan direktupphandlingsgränsen är högre för upphandling av välfärdstjänster än vid annan upphandling. Ett annat exempel är att det finns olika regler för beräkning av upphandlingens värde beroende på vad som upphandlas. 

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 

Beräkning av upphandlingens värde 

Avtal med inslag av ramavtal och kontrakt 

Ett avtal kan också ha inslag av ramavtal och kontrakt. I lagen finns det inga specifika regler för att avgöra om avtalet då ska klassificeras som ett ramavtal eller kontrakt.  

Relaterade länkar