Start

Gäller LUF även för produkter till avloppsvatten?

Publicerad 18 december 2019
Hej
Kommunens tekniska avdelning har den uppdelningen att det är samma enhet som ansvarar för både dricksvatten och avloppsvatten.

Frågan är nu om denna enhet kan avropa produkter för avloppsvatten från ramavtal som är upphandlat enligt LUF.

I 2 kap, 1§ LUF, framgår det att den verksamhet som omfattas av LUF är bl.a. att verksamheten ska tillhandahålla/drifta publika nät, eller leverera dricksvatten till dessa nät.

Samtidigt så framgår det i 2 kap, 4§, att LUF även gäller för "upphandling som genomförs och projekttävlingar som anordnas av en upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser dricksvatten enligt 1§, om upphandlingen eller projekttävlingen har anknytning till.
2. bortskaffande eller rening av avloppsvatten.

Mats

Publicerad 18 december 2019

Hej Mats,

Vilka möjligheter det finns att avropa produkter från ett ramavtal är i första hand en avtalsrättslig fråga och beror huvudsakligen på vad ramavtalet omfattar. Nedan utgår vi ifrån att ramavtalet i din fråga omfattar produkter för avloppsvatten.

Ja, det är tillåtet. Lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF) ska tillämpas när en upphandlande enhet som är verksam inom dricksvattensektorn genomför en upphandling som har anknytning till exempelvis bortskaffning eller rening av avloppsvatten. I förarbetena till LUF ges ingen närmare vägledning till vad detta innebär och hur bestämmelsen ska tolkas. Av skälen i LUF-direktivet framgår dock att om en upphandlande enhet som är verksam inom dricksvattensektorn även har annan verksamhet som rör vatten så bör den upphandlande enheten kunna tillämpa LUF för alla sina vattenverksamheter, vilken del av vattenkretsloppet som än berörs.

Källhänvisning
  • 2 kap. 1 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – vad som avses med verksamhet i dricksvattensektorn
  • 2 kap. 4 § LUF – lagen omfattar även upphandling kopplad till viss annan vattenverksamhet som genomförs av en upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser dricksvatten enligt 2 kap. 1 § LUF
  • skäl 24 i LUF-direktivet – direktivet omfattar även annan vattenverksamhet som en upphandlande enhet, verksam inom dricksvattensektorn, är engagerad i.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

19 december 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.