Start

Skillnad mellan LOU och LUF gällande konkurrenspräglad dialog?

Vad skiljer och vilka är fördelarna mellan att välja LUF istället för LOU avseende "konkurrenspräglad dialog".

Roger Larsson

Publicerad 11 januari 2018

Hej Roger!

En upphandlande myndighet eller enhet kan inte fritt välja mellan att tillämpa LOU eller LUF. Avgörande för vilken lag som ska tillämpas är istället för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett. LUF gäller vid upphandling för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF.

Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna där ena omfattas av LOU och den andra av LUF ska valet av lag bestämmas utifrån den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör. Om det som upphandlas till största delen är hänförligt till den verksamhet som omfattas av LOU ska LOU tillämpas. Är det inte möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör ska LOU tillämpas.

Vad avser förfarandet konkurrenspräglad dialog är bestämmelserna i LOU och LUF desamma, bortsett från vissa mindre språkliga skillnader. Bestämmelserna motsvarar alltså varandra. Det finns därför inte några direkta fördelar med förfarandet utifrån den ena eller den andra lagen.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF ) – LUF:s tillämpningsområde
  • 2 kap. 23–24 §§ LUF – om det som upphandlas är avsett för verksamhet som omfattas av både LUF och LOU
  • prop. 2015/16:195 s. 499 – bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog motsvarar varandra.
Med vänliga hälsningar,

Johan

12 januari 2018 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.