Start

Vilken lag är tillämplig när upphandlingen avser både en koncession och köp av varor?

Hej,

Vi ska upphandla en koncession. I upphandlingen planerar vi också att lägga in ett ramavtal för köp av varor från den leverantör som tilldelas koncessionen. Men om jag läser LUK så står det ju att LOU ska tillämpas om man lägger till någon del som ska upphandlas enligt LOU. Det känns lite dumt att tillämpa LOU när det verkligen rör sig om en koncession, vad gäller?

Kalle

Publicerad 02 november 2020

Hej Kalle,

Att döma av ditt inlägg verkar du ha identifierat att
 1. upphandlingen är en blandad upphandling där en del av upphandlingen faller inom tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (LOU), och en del faller inom tillämpningsområdet för lagen om upphandling av koncessioner (LUK)
 2. de olika delarna utgör ett delbart blandat kontrakt.
Återkom gärna med ett förtydligande om vi missuppfattat din fråga.

Upphandling av delbara blandade kontrakt
Upphandlande organisationer får välja om delbara blandade kontrakt som dels avser upphandling enligt LUK, dels upphandling enligt LOU ska tilldelas som ett enda kontrakt, eller om de ska tilldelas som separata kontrakt. Tilldelas kontrakten separat ska de bestämmelser som gäller för varje separat kontrakt tillämpas för det kontraktet.

Tilldelas däremot sådana kontrakt som ett enda kontrakt ska reglerna i 2 kap. 6–7 §§ LUK tillämpas. Här har alltså den upphandlande organisationen ett vägval att göra för att hitta den bästa lösningen för att tillgodose det behov som finns. Vi är osäkra på vad du menar med att det inte blir korrekt att tilldela kontrakten separat.

Tillämpliga regler när delbara blandade kontrakt tilldelas som ett enda kontrakt
Det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vilka regler som blir tillämpliga på en upphandling där en del av kontraktet faller inom ramen för LOU medan en annan del faller inom ramen för LUK. Huvudregeln är att LUK ska tillämpas, om inte något av undantagen från denna huvudregel anger någonting annat. Undantagen från huvudregeln är ett uttryck för principen att det är det striktaste regelverket som ska tillämpas och innebär att:
 • Om delen som omfattas av LOU överstiger det tröskelvärde som ska tillämpas enligt LOU ska LOU tillämpas i sin helhet.
 • Om delen som omfattas av LOU understiger det tröskelvärde som ska tillämpas enligt LOU samtidigt som den del som omfattas av LUK understiger tröskelvärdet i LUK ska 19 kap. LOU tillämpas.
Skulle delen som omfattas av LOU understiger det tröskelvärde som ska tillämpas enligt LOU samtidigt som den del som omfattas av LUK överstiger tröskelvärdet i LUK är det alltså LUK som ska tillämpas.

Odelbara blandade kontrakt
Det finns inga omständigheter i ditt inlägg som indikerar att det skulle vara fråga om ett odelbart blandat kontrakt, men vid sådana situationer ska de bestämmelser som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas. När ett sådant kontrakt avser en tjänstekoncession enligt LUK samt varor ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för tjänsterna samt varorna, den så kallade överviktsprincipen.

Källhänvisningar
 • 2 kap. 1 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – blandade kontrakt samt hänvisning till vilka bestämmelser som är tillämpliga beroende på om ett blandat kontrakt avser både byggkoncessioner och tjänstekoncessioner, eller ett kontrakt som dels avser upphandling enligt LUK och dels annan upphandling
 • 2 kap. 3 § LUK – delbara och odelbara blandade kontrakt
 • 2 kap. 4 § LUK – en upphandlande organisation får välja själv om kontraktet ska tilldelas som separata kontrakt för de olika delarna eller som ett enda kontrakt
 • 2 kap. 5 § LUK – om ett delbart blandat kontrakt tilldelas i separata delar ska bestämmelserna som gäller för varje separat kontrakt tillämpas för det kontraktet
 • 2 kap. 6–7 §§ LUK – tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt, lagvalsregler när en del av kontraktet omfattas av LUK och en annan del omfattas av LOU
 • prop. 2015/16:195 s. 1313 – 2 kap. 7 § LUK utgör ett undantag från 6 § och är ett uttryck för principen att det striktaste regelverket ska tillämpas
 • 2 kap. 12 § LUK – tilldelning av odelbara blandade kontrakt.
Med vänlig hälsning,

Mattias

02 november 2020 (Uppdaterat 08 november 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.