Start

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa, de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella förfarandena under tröskelvärdena. Europeiska kommissionen beslutar om tröskelvärdena.

Om tröskelvärdena 

Tröskelvärdena är fastställda till nivåer där företag inom EU och EES typiskt sett förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna. Olika tröskelvärden gäller beroende på vad som upphandlas och vem som upphandlar. Tröskelvärdena är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder.

Direktupphandlingsgränserna anges i lagtexten för LOU, LUF och LUFS. För LUK beräknas direktupphandlingsgränsen som en procentsats av tröskelvärdet.

Att tänka på

Det är av stor betydelse att beräkningen av värdet av en upphandling blir korrekt. Om en upphandling har genomförts enligt fel upphandlingsförfarande, exempelvis genom att en upphandling vars värde överstiger tröskelvärdet, upphandlas enligt nationella bestämmelser i stället, kan upphandlingen behöva göras om.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2024

Nedan ser du listat de tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gäller från och med den 1 januari 2024. Värdena är angivna exklusive mervärdesskatt (moms).

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

 
LOU Varor & tjänster Bygg-entreprenader Sociala och andra särskilda tjänster
Statliga myndigheter* 1 546 202 59 880 179 8 109 450
Övriga upphandlande myndigheter 2 389 585 59 880 179 8 109 450
Direktupphandlings-gränsen  700 000** 700 000** 8 109 450**

 
* Centrala upphandlande myndigheter
** Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens beräknade värde understiger aktuell upphandlingsgräns. 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

 
LUF Varor & tjänster Byggentreprenader Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Upphandlande enheter 4 789 982 59 880 179 10 812 600
Direktupphandlings-gränsen 1 200 000* 1 200 000* 10 812 600*

* Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens beräknade värde understiger aktuell upphandlingsgräns.

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

 
LUFS Varor & tjänster Byggentreprenader Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS
Upphandlande myndigheter eller enheter 4 789 982 59 880 179 4 789 982
Direktupphandlings-gränsen 1 200 000* 1 200 000* 1 200 000*


* Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens beräknade värde understiger aktuell upphandlingsgräns.

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) 

 
LUK Tjänste-koncessioner Byggkoncessioner Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Upphandlande myndigheter eller enheter 59 880 179 59 880 179 59 880 179
Direktupphandlings-gränsen 2 994 008* 2 994 008* 2 994 008*


* Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens beräknade värde understiger aktuell upphandlingsgräns.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2022 till 31 december 2023

Nedan ser du listat de aktuella tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gällde från 1 januari 2022 till 31 december 2023.

 Värdena är angivna exklusive mervärdesskatt (moms). 

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

 
LOU Varor & tjänster Bygg-entreprenader Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Statliga myndigheter* 1 456 476 55 991 099 7 802 550
Övriga upphandlande myndigheter 2 236 731 55 991 099 7 802 550
Direktupphandlingsgränsen 2022-01-01 – 2022-01-31 626 284** 626 284** 626 284**
Direktupphandlingsgränsen från 2022-02-01 700 000*** 700 000*** 7 802 550***

* Centrala upphandlande myndigheter

** Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens värde uppgår till högst direktupphandlingsgränsen.

*** Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens beräknade värde understiger aktuell upphandlingsgräns. 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

 
LUF Varor & tjänster Bygg-entreprenader Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Upphandlande enheter 4 483 865  55 991 099 10 403 400

Direktupphandlingsgränsen

2022-01-01 – 2022-01-31

1 165 804* 1 165 804* 1 165 804*

Direktupphandlingsgränsen från 2022-02-01

1 200 000** 1 200 000** 10 403 400**

* Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens värde uppgår till högst direktupphandlingsgränsen

** Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens beräknade värde understiger aktuell upphandlingsgräns. 

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

 
LUFS Varor & tjänster Bygg-entreprenader Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS
Upphandlande myndigheter eller enheter 4 483 865 55 991 099 4 483 865

Direktupphandlingsgränsen

2022-01-01 – 2022-01-31

1 165 804* 1 165 804* 1 165 804*

Direktupphandlingsgränsen från 2022-02-01

1 200 000** 1 200 000** 1 200 000**

* Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens värde uppgår till högst direktupphandlingsgränsen.

** Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingens beräknade värde understiger aktuell upphandlingsgräns. 

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) 

 
LUK Tjänste-koncessioner Byggkoncessioner Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Upphandlande myndigheter eller enheter 55 991 099 55 991 099  55 991 099 
Direktupphandlings-gränsen 2 799 554* 2 799 554* 2 799 554*

* Direktupphandling kan tillämpas om upphandlingen understiger aktuell upphandlingsgräns.