Startsida

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa, de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella förfarandena under tröskelvärdena. Europeiska kommissionen beslutar om tröskelvärdena.

Om tröskelvärdena 

Tröskelvärdena är fastställda till nivåer där företag inom EU och EES typiskt sett förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna.  

Olika tröskelvärden gäller beroende på vad som upphandlas och vem som upphandlar. Tröskelvärdena är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder. Direktupphandlingsgränserna beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.  

Att tänka på

Det är av stor betydelse att beräkningen av värdet av en upphandling blir korrekt. Om en upphandling har genomförts enligt fel upphandlingsförfarande, exempelvis genom att en upphandling vars värde överstiger tröskelvärdet, upphandlas enligt nationella bestämmelser i stället, kan upphandlingen behöva göras om.  

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2020 

Nedan ser du listat de aktuella tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gäller från och med den 1 januari 2020. Värdena är angivna exklusive mervärdesskatt (moms). 

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

 
LOU Varor & tjänster Bygg-entreprenader Sociala och andra särskilda tjänster förutom välfärds-tjänster Välfärds-tjänster
Statliga myndigheter* 1 427 377 54 938 615 7 701 675 7 701 675
Övriga upphandlande myndigheter 2 197 545 54 938 615 7 701 675 7 701 675
Direktupphandlings-gränsen 615 312 615 312 615 312 2 156 469**

* Centrala upphandlande myndigheter  

** Observera att direktupphandling benämns som undantag från annonseringsskyldighet när det gäller välfärdstjänster. 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

 
LUF Varor & tjänster Byggentreprenader Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Upphandlande enheter 4 395 089 54 938 615 10 268 900
Direktupphandlings-gränsen 1 142 723 1 142 723 1 142 723

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

 
LUFS Varor & tjänster Byggentreprenader Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS
Upphandlande myndigheter eller enheter 4 395 089 54 938 615 4 395 089
Direktupphandlings-gränsen 1 142 723 1 142 723 1 142 723

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) 

 
LUK Tjänste-koncessioner Byggkoncessioner Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Upphandlande myndigheter eller enheter 54 938 615 54 938 615  54 938 615 
Direktupphandlings-gränsen 2 746 930 2 746 930 2 746 930