Start

Kommunal borgen till ideell förening - statsstöd?

Hej,
Finns det möjlighet att anse att kommunal borgen till ideell förening, under vissa förutsättningar, inte är otillåtet statsstöd?

Janne

Publicerad 14 mars 2022

Hej Janne,
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Generellt sett gäller följande.

Vad är statsstöd?
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel, till exempel genom förmånliga, icke-marknadsmässiga, borgensvillkor och det leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. De sistnämnda kraven är lågt ställda och är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel. Alla kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler.

Företagskriteriet
Det kriterium som särskilt bör uppmärksammas i detta fall är företagskriteriet. Kriteriet innebär att stödet ska rikta sig till en verksamhet som bedriver ekonomisk verksamhet. Det relevanta med företagskriteriet är inte verksamhetens rättsliga form, utan att verksamheten tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad. Även en ideell förening kan således bedriva ekonomisk verksamhet om föreningen agerar på en marknad. Det finns inte heller något krav på att den ekonomiska verksamheten ska vara vinstdrivande. Om den ideella föreningen bedriver ekonomisk verksamhet i någon del, kan stöd till den verksamheten därför omfattas av statsstödsreglerna även om den inte är vinstdrivande.

Om en ideell förening bedriver såväl ekonomisk som icke-ekonomisk verksamhet är statsstödsbedömningen beroende av uppgifter om hur ett eventuellt gynnande påverkar den ekonomiska delen av verksamheten. En förening som i redovisningen håller kostnaderna för den ekonomiska verksamheten skilda från kostnaderna för den icke-ekonomiska verksamheten kan säkerställa att den ekonomiska verksamheten inte får ett statsstöd.

Läs mer  
På vår webbplats (www.upphandlingsmyndigheten.se) kan du läsa särskilt om företagskriteriet och kriterierna i begreppet statsstöd på webbsidan Statsstöd (kriterierna återfinns under ”Hur vet jag att det är ett statsstöd?”).

Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

18 mars 2022

Det finns väl även regler om mindre stöd som anses vara ok trots karaktären av statsstöd? Sannolikt utgör ett stöd till en ideell förening ett stöd av mindre värde. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2022/nytt-stod-for-god-kultur-inom-byggprojekt/?utm_campaign=nyhetsbrev221124&utm_medium=email&utm_source=newsletter&link_id=MNkqlLacDUgE4

Eurora

24 november 2022

Hej,
Statsstödsregelverket omfattar även regler om under vilka villkor man kan lämna stöd av mindre betydelse. Notera dock att dessa förordningar avser stöd till företag som bedriver ekonomisk verksamhet, men där stödbeloppet är så lågt att samtliga kriterier i begreppet statligt stöd i artikel 107.1 EUF-fördraget inte är uppfyllda.

Läs mer om förordningar om stöd av mindre betydelse.

När det gäller ideella föreningar, exempelvis kultur- eller idrottsföreningar, är deras främsta syfte normalt inte att bedriva ekonomisk verksamhet, även om sådan verksamhet kan förekomma inom ramen för föreningens verksamhet. Ett ekonomiskt stöd till ideell verksamhet kan då i regel lämnas i form av ett bidrag. Ett sådant bidrag medför endast en tillämpning av statsstödsreglerna i den del där föreningen även bedriver ekonomisk verksamhet och åtgärden i övrigt uppfyller samtliga de ovan nämnda kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd.

Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

08 december 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.