Start

Valfrihetssystem steg för steg

Här beskriver vi hur ett valfrihetssystem inrättas, hur en leverantör ansöker om att delta i systemet, vilka rättsmedel som finns och vad som gäller om ett valfrihetssystem avbryts.

Valfrihetssystem ska utformas i enlighet med EU-rättens grundläggande principer om likabehandling och icke-diskriminering samt principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Det innebär bland annat att alla leverantörer i valfrihetssystemet ska behandlas lika och att kraven som ställs på leverantörerna ska vara rimliga.

Inrättande av ett valfrihetssystem

Förfrågningsunderlaget

De tjänster som omfattas av valfrihetssystemet ska beskrivas i förfrågningsunderlaget.

Av förfrågningsunderlaget ska framgå vilka krav och villkor som samtliga sökande måste uppfylla för att bli godkända som leverantörer inom valfrihetssystemet. Den ekonomiska ersättningen till leverantörerna ska också framgå av förfrågningsunderlaget. 

 I förfrågningsunderlaget bör bland annat följande uppgifter finnas:

  • vilka krav som ställs på leverantören
  • administrativa bestämmelser och kommersiella villkor, till exempel avtalstider
  • särskilda kontraktsvillkor

Ansökan om att delta i ett valfrihetssystem

I ett valfrihetssystem får som huvudregel alla leverantörer ansöka om att delta. Ansökan kan göras när som helst. Varje fysisk eller juridisk person kan lämna en ansökan. Såväl privata företag som ideella organisationer kan därmed ansöka om att bli godkända som leverantörer. Även grupper av leverantörer kan ansöka gemensamt.

Krav på att leverantören ska ha en viss juridisk form får bara ställas då kontrakt tilldelas till en grupp av leverantörer och om det krävs för att kontraktet ska kunna utföras på ett godtagbart sätt.

Det finns från och med den 1 januari 2023 vissa möjligheter att reservera deltagandet i valfrihetssystem för idéburna organisationer som uppfyller särskilda krav. Dessa krav anges i LOV. Möjligheten att reservera deltagandet för idéburna organisationer gäller dock inte valfrihetssystem i primärvården.

I de fall en leverantör inte själv kan uppfylla alla krav och villkor i upphandlingsdokumenten får leverantören samarbeta med andra företag. Det kallas att en leverantör åberopar annans ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Det ökar möjligheten för mindre företag att delta i ett valfrihetssystem.

Möjligheter att samarbeta med andra i upphandlingar

Tilldelning av kontrakt

Överprövning och skadestånd

Brukarens val av leverantör

Avbrytande av ett valfrihetssystem

En upphandlande myndighet som beslutat sig för att införa ett valfrihetssystem kan ändra sitt beslut och avbryta valfrihetssystemet. Både leverantörer som ingår i systemet och som ännu inte godkänts måste få information om att valfrihetssystemet avbrutits. Om parterna ingått avtal innan valfrihetssystemet avbrutits gäller vanliga civilrättsliga regler om uppsägning av avtal.