Start

Möjligheter att samarbeta med andra i upphandlingar

För att öka förutsättningar för en god konkurrens får du som leverantör använda dig av underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar. Även små och medelstora företag kan då få möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Det finns olika kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Beroende på hur kraven i en upphandling är ställda och formulerade, har du som leverantör rätt att använda dig av underleverantörer. Vilka underleverantörer som ska anges i anbudet avgörs i princip av vad som efterfrågas i upphandlingsdokumenten.

Funderar du på att gå samman med ett eller flera andra företag och lämna ett gemensamt anbud eller att använda dig av underleverantörer? Se till att det tydligt framgår hur ni uppfyller de olika kraven i upphandlingen.

Det är alltid den leverantör som vinner upphandlingen som är ansvarig för att kontraktet fullgörs. Den upphandlande organisationen kan dock vilja säkerställa att även underleverantören till exempel har fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och avgifter.

Den upphandlande organisationen kan kräva att du som leverantör ska ha en viss juridisk form för att kunna teckna kontrakt. 

Samarbeta med underleverantörer eller andra samarbetspartners

Om du vill använda dig av underleverantör, kan det vara bra för dig att känna till vilka regler som gäller. Dessa skiljer sig åt beroende på hur leverantören samarbetar med andra och det är därför viktigt att hålla isär de olika samarbetsformerna.

Det är främst tre olika alternativ som finns för en leverantör som vill samarbeta med andra. Dessa alternativ är

  • åberopa andra företags kapacitet,
  • använda underleverantörer eller
  • lämna ett gemensamt anbud tillsammans med andra leverantörer.

Åberopa andra företags kapacitet

Om särskilda krav på kapacitet ställs som en del i kvalificeringen på en leverantör, kan en leverantör åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla kraven och kunna delta i en upphandling.  Leverantören måste då kunna visa att den förfogar över resurserna under avtalstiden.

Anlita underleverantörer för att genomföra kontrakt

En leverantör har även möjlighet att anlita en underleverantör för ett uppdrag under avtalsperioden. Det är möjligt då underleverantören utför en tjänst, eller levererar en vara som en del av leveransen.

Lämna gemensamt anbud tillsammans med andra leverantörer

Flera leverantörer har även möjlighet att delta i en upphandling som en grupp utan krav på att gruppen ska ha en viss juridisk form. Om det krävs får en upphandlande organisation begära att sammanslutningen av leverantörer ska ha en viss juridisk form om de tilldelas kontrakt. Det ska i så fall framgå av upphandlingsdokumenten vilken juridisk form som krävs.

Samarbeta med underleverantörer eller andra samarbetspartners i upphandlingar

Företag får samarbeta

Företag får samarbeta i upphandlingar under förutsättning att det inte finns konkurrensrättsliga hinder för samarbeten mellan leverantörer.