Start

Lämna gemensamt anbud tillsammans med andra leverantörer

Grupper av leverantörer får lämna gemensamma anbud i offentliga upphandlingar.

En upphandlande organisation får inte ställa upp villkor om att en grupp av leverantörer ska ha en viss juridisk form för att få delta i upphandlingen. Om det krävs för att kontraktet eller koncessionen ska kunna fullgöras på ett bra sätt får dock organisationen kräva att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form om den blir tilldelad kontraktet. Organisationen får även ställa vissa krav på hur grupper av leverantörer ska fullgöra kontraktet eller koncessionen, om det är motiverat i den aktuella upphandlingen. 

I detta sammanhang är underleverantören formellt anbudsgivare och inte underleverantör, men situationen kan påminna om ett huvud- och underentreprenörsförhållande. 

Konkurrensrättsliga aspekter på samarbeten och användande av underleverantörer i upphandlingar 

Företag får inte samarbeta i upphandlingar på vilka sätt som helst. Enligt konkurrensrätten gäller som huvudregel att företag inte får samarbeta om det begränsar konkurrensen. Vissa typer av samarbeten anses så skadliga för konkurrensen att de alltid strider mot konkurrensreglerna, så kallade karteller. Om företag som hade kunnat konkurrera i stället väljer att samarbeta kan samarbetet begränsa konkurrensen. Så länge inget av företagen själv har kapacitet att uppfylla kraven som den upphandlande enheten ställer kan samarbete bidra till ökad konkurrens avseende upphandlingen. Att det i grunden finns en långtgående möjlighet att samarbeta med andra leverantörer i en upphandling innebär alltså inte att man enligt konkurrensrätten kan samarbeta med vilket företag som helst, eller på vilket sätt som helst. 

För dig som vill veta mer om samarbeten i upphandlingar rekommenderar vi Konkurrensverkets vägledning om samarbete i upphandlingar. Där får du bland annat vägledning om hur du får använda underleverantörer i upphandlingar: 

Vägledning – samarbete i upphandlingar (Konkurrensverkets webbplats)

Vi vill understryka att möjligheten enligt upphandlingsreglerna att lämna gemensamma anbud eller använda underleverantörer inte påverkar den konkurrensrättsliga bedömningen av om ett samarbete är tillåtet i ett enskilt fall. En leverantör som har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen kan också bli utesluten ur upphandlingar.