Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
 • lagen om upphandling av koncessioner (LUK)
 • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Vad är en allmän handling? 

Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska:

 • förvaras hos myndigheten
 • ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten.

Offentlighetsprincipen gäller de flesta upphandlande organisationer 

De flesta upphandlande myndigheter eller enheter (upphandlande organisationer) omfattas av offentlighetsprincipen. Eftersom alla inte omfattas gäller dock olika regler om till exempel utlämnande av handlingar för olika upphandlande organisationer.  

Vilka omfattas inte av offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen gäller normalt inte statliga bolag som är upphandlande organisationer. Principen gäller inte för privata bolag som tillämpar LUF. Principen gäller inte heller för till exempel sådana aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där en kommun eller region saknar rättsligt bestämmande inflytande.

Vad gäller för de som omfattas av offentlighetsprincipen?

Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. 

Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt.

En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar till. I annat fall är handlingen offentlig. Det betyder att vem som helst kan begära att få tillgång till en kopia av handlingen. 

Vad gäller för de som inte omfattas av offentlighetsprincipen?

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är upphandlande organisationer som inte omfattas av offentlighetsprincipen under vissa förutsättningar skyldiga att lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som föregåtts av ett offentligt upphandlingsförfarande. 

I LUF gäller bestämmelserna bara sådana upphandlande enheter som är upphandlande myndigheter.

Reglerna innebär att berörda leverantörer ska ha rätt att få ta del av kontrakt som den upphandlande organisationen har ingått med sina leverantörer, under förutsättning att kontrakten överstiger vissa värden. De aktuella värdena är

 • 1 000 000 euro för varu- och tjänstekontrakt 
 • 10 000 000 euro för byggentreprenadkontrakt. 

Läs om hur upphandlande myndigheter och enheter definieras i de olika upphandlingslagarna på sidan Vilka ska upphandla?

Källhänvisningar

 • 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) – rätten för var och en att ta del av allmänna handlingar
 • 2 kap. 3 § TF – vad som är en handling
 • 2 kap. 4 § TF – vad som är en allmän handling
 • 2 kap. 6 § TF – handling som förvaras hos en myndighet
 • 2 kap. 9–10 §§ TF – när en handling ska anses var inkommen till en myndighet respektive en handling ska anses vara upprättad hos myndigheten
 • 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) – organ som inte är myndigheter men som anges i bilagan till OSL ska tillämpa TF:s regler om rätten att ta del av allmänna handlingar samt bestämmelserna i OSL om handlingarna hör till den verksamhet som räknas upp i bilagan
 • 2 kap. 3 § OSL – bolag, föreningar och stiftelser som en kommun eller en region utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över ska tillämpa TF:s regler om rätten att ta del av allmänna handlingar samt bestämmelserna i OSL
 • 12 kap. 17–24 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bevarande av handlingar och tillgång till kontrakt när den upphandlande myndigheten inte omfattas av arkivlagen (1990:782) respektive tryckfrihetsförordningen
 • 12 kap. 16 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – bevarande av handlingar för upphandlande enheter som inte omfattas av arkivlagen (1990:782)
 • 12 kap. 17–23 §§ LUF – tillgång till kontrakt när en upphandlande enhet som också är en upphandlande myndighet inte omfattas av tryckfrihetsförordningen
 • 19 kap. 3 § andra stycket OSL – absolut sekretess under pågående upphandling
 • 2 kap. 15 § första stycket TF – vid en begäran om att få ta del av en allmän handling på plats hos den upphandlande organisationen ska handlingarna genast eller så snart det är möjligt
 • 2 kap. 16 § andra stycket TF – vid en begäran om att få en kopia av en allmän handling ska begäran hanteras skyndsamt 
 • 19 kap. 3 § första stycket OSL – sekretess till skydd för det allmänna för uppgift som har koppling till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet
 • 31 kap. 16 och 17 §§ OSL – sekretess till skydd för den enskilde vid affärsförbindelse med myndighet respektive med vissa bolag med mera
 • 6 kap. 7 § OSL – en enskild får överklaga bland annat ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling till den enskilde
 • 20 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) – edition i förvaltningsmål genom hänvisning till uppräknade bestämmelser i rättegångsbalken (1942:740).
 • Lagen (2018:558) om företagshemligheter – tillämpas av upphandlande organisationer som inte omfattas av bestämmelserna i TF och OSL för att avgöra om en viss uppgift utgör en företagshemlighet eller inte
 • Bilaga till OSL