Start

Plast inom bygg och fastighet

Byggsektorn står för det största plastflödet, där hälften av flödet kommer från förpackningar och emballage. Det finns stor potential att både minska, cirkulera och tänka nytt kring plast inom bygg och fastighet för att nå en hållbar plastanvändning.

Ställ krav

Använd våra hållbarhetskriterier inom bygg och anläggning.

Du kommer även att kunna använda 

 •  våra kommande och reviderade avfallsförebyggande hållbarhetskriterier för cirkulära byggflöden och hållbar plastanvändning samt
 •  våra kommande hållbarhetskriterier med syfte att minska plastavfallet och öka återvinningen för plastförpackningar och emballage.

Vår kriterietjänst

Så kan byggsektorn bidra

IVL har i en rapport för Naturvårdsverket samlat information om möjliga åtgärder för minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast i byggsektorn. 

Så här kan en byggherre arbeta för hållbar användning av plast: Materialåtervinning. Återbruk. Återvunnen eller biobaserad råvara. Materialeffektivisering.
Vilka krav som en byggherre kan använda för en hållbar och avfallsförebyggande användning av plast.

Förutom tips till byggherrar finns på Naturvårdsverkets webbplats tips till materialtillverkare, arkitekter och teknikkonsulter, byggentreprenörer samt avfalls- och återbruksentreprenörer.

Hållbar plastanvändning så kan byggsektorn bidra - Naturvårdsverket

Minska plastavfallet

Minska på engångsplasten som förpackningar och emballage. Plastflöden kan variera stort beroende på projekt. Det är därför viktigt att upprätta en material- och avfallsplan inför varje projekt.

Minska på plastavfall från förpackningar och emballage

Byggsektorn står för det största plastflödet och hälften är förpackningar och emballage med kort användningstid. Fokusera på att minska plastavfallet från förpackningar och emballage till exempel genom användning av flergångsemballage, retursystem samt uppmuntra till bulkleveranser när möjligt.

Minska på plastanvändning av produkter inom bygg och fastighetssektorn

Plast som material lämpar sig väl på flera områden inom bygg och fastighet. Det finns därför inget självändamål med att generellt minska på plastanvändningen inom bygg och fastighet, eftersom det ur ett livscykelperspektiv kan vara mer lämpligt än alternativa material. Om till exempel plast ska ersätta trämaterial kan det vara bra med ett livscykelkostnadsperspektiv. Träprodukter kan kräva underhåll, medan plastmaterial ofta är underhållsfritt. Underhållsfritt kan låta bra men det kan också innebära att det inte går att reparera. Det är därför viktigt att ställa krav på livslängden och inkludera underhållskostnader. Med hjälp av en livscykelkostnadsanalys kan ni efterfråga pris för en vara med en viss livslängd, till exempel vid jämförelse av trä- och plastfönster. Plast kan även ersätta betong som konstruktionsmaterial i vissa konstruktioner, egenskaperna är annorlunda men klimatavtrycket blir lägre.

Cirkulera plasten

Arbeta med återtag

I installationsskedet uppstår det spill, vilket resulterar i att upp emot 20% mer material ibland köps in. Ställ krav för att säkerställa att större flöden av spill återtas och går till återvinning. Det är särskilt lämpligt för rör, golv och våtrumstapeter där det finns fungerande system för återtag. Till exempel har golvbranschen en kretsloppsmärkning av golv och återtagssystem som säkerställer att spillmaterial blir till nytt golv.

Golvbranschens kretsloppsmärkning

Exempel: Tarkett hittar cirkulära flöden för golv

Sortera ut plasten

För att öka materialåtervinning behövs krav på utsortering av plast och avtal med materialåtervinnare. Säkerställ att plastavfall materialåtervinns genom att ställa krav på att återvinningsentreprenören tar ansvar för att plastflöden går till materialåtervinning. Fokusera på monomaterial som kan materialåtervinnas. Det finns plastflöden inom byggsektorn där 100% av förpackningsmaterialet kan materialåtervinnas, till exempel transparent skyddsplast. En dialog med återvinnare är viktig för att identifiera plastflöden som har stor potential att materialåtervinnas.

Återvinningsindustriernas indelning (2019) av plast används även i upphandlingsmyndighetens kriterium för plastsortering, den indikerar även de viktigaste plastfraktionerna för materialåtervinning (i oberoende ordning):

 • Plaströr
 • Plastgolv och våtrumstapeter
 • Plastprofiler
 • Cellplast och skumplast (till exempel frigolit)
 • Tak- och membranduk i plast
 • Blandad plast
 • Krymp- och sträckfilm – transparent
 • Krymp- och sträckfilm – färgad
 • Hårdplast monomaterial
 • Plastförpackningar

Förutom dessa flöden kan det vara andra plastflöden som är stora inom ett projekt och som har stor potential för materialåtervinning.

Köp materialåtervunnen plast

Byggsektorn har stor potential att buffra materialåtervunnen plast då användningstiden är lång och kvalitetskraven i regel är lägre än för livsmedel eller leksaker. Om den återvunna plasten hamnar i en produkt med lång livslängd dröjer det längre från att den förbränns och därmed bidra till utsläpp av fossil koldioxid i närstående tid. Produkter med stor potential för materialåtervunnen plast är till exempel isolering, tätskikt och förpackningar.

Fasa ut farliga kemikalier

Byggsektorn har haft problem med innehåll av farliga kemikalier. Till exempel kan äldre epoxiplast och plastmattor som producerades före 1976 innehålla asbest. De kan även innehålla stabilisatorer, mjukgörare och flamskyddsmedel. Plastprofiler, plaströr, plasttak och inredningsdetaljer av plast som producerats före 1982 kan innehålla kadmium. En stor andel av äldre plast från rivning kan därmed vara farligt avfall. Även nyproducerad plast kan ha så hög andel av farliga ämnen att den blir farligt avfall. För att materialåtervinning ska vara ett alternativ ska innehållet vara känt och godkänt av ECHA.

Polyvinylklorid (PVC) är en vanlig plastssort inom byggsektorn. Den lämpar sig mindre bra till energiåtervinning men går bra att materialåtervinna, förutsatt att PVC-plasten inte innehåller farliga kemikalier.

Upphandlingsmyndigheten har krav på halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelar för vitvaror och IT.

Kriterier med direkt koppling till hållbar plastanvändning:

Tänk nytt kring plast 

En stor del av innovationspotentialen kring plast finns i hur materialåtervunnen plast kan användas inom byggsektorn, till exempel i isoleringsmaterial, rör och plastdetaljer.

Biobaserad plast

Endast en liten del av plasten som används i byggsektorn är biobaserad och då är det oftast polyamid (PA). PA används i rör, vägguttag, kopplingsdosor och tejp.