Start

Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelar

Halogenerade flamskyddsmedel är giftiga och svårt nedbrytbara i miljön.

KravID

11401

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Samtliga plast- och gummidelar i angiven produkt/produkter, som ingår med minst 25 gram, ska inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel i mer än 0,1 viktprocent. Som plast- och gummidelar räknas de delar som huvudsakligen består av plast och/eller gummi, det vill säga minst 50 viktprocent.

Undantag

Mönsterkort, elektroniska komponenter (exempelvis resistorer, kondensatorer, transformatorer och fläktar) samt alla typ av isoleringsmaterial för kablar. Fluororganiska tillsatsämnen/additiver som används för att ändra/modifiera droppbeteendet hos plast som utsätts för brand eller för att förbättra processegenskaper undantas från kravet förutsatt att de ingår i halter under 0,5 viktprocent av det homogena materialet. Det homogena materialet avser varje enskild plastdel.