Start

Genomför och realisera hållbar plastupphandling

Här hittar du vägledning och tips på hur du kan gå tillväga för att utforma ett upphandlingsdokument som ställer krav på minskat plastavfall, ökad materialåtervinning och nya lösningar.

Tänk nytt för att minska plasten

För att drastiskt minska plastanvändningen behöver vi tänka nytt. Offentlig sektor kan hjälpa till att driva på innovationer och hjälpa hållbara idéer att skala upp etablera sig på en stor marknad. Det kan exempelvis vara att byta ut fossil plast till biobaserad plast, att gå från engångsartiklar till flergångsystem eller främja produkter som är mer energieffektiva och går att återvinna. 

Krav som du kan ställa vid upphandling

Här får du olika exempel på hur du kan minska plasten genom att tänka annorlunda vid upphandling. 

Använd våra färdigformulerade krav

I vår kriterietjänst hittar du färdigformulerade krav att använda vid upphandling av plast. Alla kriterier i tjänsten är avstämda mot upphandlingslagarna, gällande rättspraxis och de praktiska förutsättningar som gäller för offentlig upphandling. Relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor har deltagit i processen vid utarbetande av kriterierna.

I kriterietjänsten finns färdigformulerade krav inom:

 • bygg och fastighet
 • vård och omsorg
 • livsmedel och måltidstjänster
 • städ och kemikalier
 • giftfri förskola
 • it och telekom.

Ta hjälp av kriterietjänsten för att upphandla hållbart

Så utformar du egna hållbara krav 

Vill du ta fram egna kriterier finns det några områden inom hållbar plastanvändning där krav kan ställas. Här får du vägledning på hur du kan fokusera arbetet med kravställning. Det är inga färdiga krav och de kan behöva anpassas beroende på ambitionsnivå samt om det som upphandlas är en vara eller tjänst. 

Få hjälp att utforma egna hållbarhetskrav

Realisera hållbar plastupphandling

Realisera avtalet genom att implementera det i verksamheten och följ upp avtalade leverantörer.

Detta är extra viktigt att tänka på inför upphandling:

 • Ha med hållbar plastanvändning på startmötet för det nya avtalet.
 • Använd e-handelsstöd för att följa upp.
 • Planera för och tillsätt resurser för att genomföra uppföljning.
 • Följ upp avtalstrohet för att säkra att endast avtalade produkter köpts in av organisationen.
 • Följ upp avfallsstatistik inklusive metoder för avfallshantering med avfallsentreprenör.
 • Återkoppla till organisationen.

Viktigt att tänka på vid upphandling av plast 

Fasa ut farliga ämnen
En förutsättning för en ökad materialåtervinning är att farliga ämnen i plasten kan fasas ut. Det är därför viktigt att ställa krav vid upphandling om att plasten ska vara fri från farliga ämnen.

Bioplast kan vara tillverkad på olika sätt
Bioplast är plast som består av biobaserad råvara, den kan vara antingen nedbrytbar eller inte nedbrytbar. En viktig skillnad för miljöbedömning är om bioplasten tillverkas från växter eller biprodukter. Det bästa är om råvaran är en biprodukt och kommer från ett miljöcertifierat material. Om råvaran tillverkas från växter kan den konkurrera med livsmedelsproduktion eller skogsnäringen.

Bioplast utgör mindre än en procent av all plast som årligen produceras men efterfrågan ökar. Det är enklare att kontrollera mängden bioplast i en produkt än återbrukad plast.

Relaterat innehåll

Möte mellan personer i kontorsmiljö
 • Cirkulär ekonomi

Genom att gå ihop med andra kommuner kunde Botkyrka kommun minska sortimentet från 2 000 till 350 artiklar. I och med att volymerna på produkterna blev så stora kunde de även ställa högre klimat- och miljökrav än tidigare och ändå få attraktiva priser.

Färgglada plastprodukter som samlats för återvinning
 • Cirkulär ekonomi

För att klara Sveriges klimatmål och världens klimatutmaningar behöver återanvändningen av plast öka. Än så länge är efterfrågan på återanvänd plast låg, och därmed metoderna få och utbudet litet. Men offentlig sektor kan genom sina upphandlingar ge leverantörerna möjligheten att växla upp.

Gröna plastlådor med återvinningssymbol, fyllda med plastflaskor
 • Cirkulär ekonomi

Varje år orsakar de största kommunerna i Östra Mellansverige 4000 ton koldioxidutsläpp, bara genom sin användning av arbetsmaterial av fossil plast, som till exempel skoskydd, handskar och soppåsar. Uppsala kommun har arbetat aktivt för att minska sina utsläpp.