Start

Utforma egna hållbarhetskrav

För dig som behöver ta fram egna miljökrav eller sociala krav för något område som Upphandlingsmyndigheten inte har några hållbarhetskriterier inom, finns här en checklista och information som består av praktiska råd och tips.

I Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst ser du vilka områden vi erbjuder färdiga krav inom. Men det finns områden där upphandlingskriterier saknas.
Hitta hållbarhetskriterier

För några områden har vi tagit fram särskild information som kan hjälpa en upphandlare att utarbeta olika former av hållbarhetskrav. Det gäller exempelvis:

För andra mer specifika områden saknas kanske information helt. I sådana lägen kan några praktiska råd om vad du bör tänka på vid formulering av krav vara till god hjälp. Dessa råd följer även Upphandlingsmyndigheten och expertgrupperna när vi tar fram krav.

Checklista för egna hållbarhetskrav

Tänk på att kraven ska:

  • vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • vara möjliga att kontrollera och följa upp
  • kunna stimulera en positiv hållbar utveckling
  • formuleras tydligt så att alla tänkbara anbudsgivare, nationella som internationella, ges samma möjlighet att delta i upphandlingen
  • vara förenliga med andra krav eller tekniska specifikationer i upphandlingsdokumenten
  • ha tilldelningskriterier som ska innebära mervärde och vara möjliga att utvärdera.

Syfte och koppling till kontraktsföremålet

För att ett miljökrav ska vara proportionerligt ska det fylla ett syfte och vara knutet till kontraktsföremålet. Ska du göra en upphandling av exempelvis tjänster bör först en bedömning göras om tjänstens utförande innebär någon miljöpåverkan. I vissa fall kan det vara relevant att ställa miljökrav, exempelvis vid transport-, städ- och bevakningstjänster, medan typiska ”intellektuella tjänster” många gånger har en låg direkt miljöpåverkan.

När det gäller transporter i varuupphandlingar är en huvudregel att transportdelen i de flesta fall utgör en marginell del av och därmed inte har tillräcklig koppling till föremålet för upphandling.

Avstånd och leveranstider

Krav på korta avstånd eller ”närproducerat” är i princip alltid otillåtet om det inte fyller ett specifikt behov, som vissa laboratorieanalyser. Krav på onödigt korta leveranstider kan också vara diskriminerande. Det är däremot fullt möjligt att träffa avtal med lokala och mindre företag om de har lämnat anbud och kan antas på konkurrensmässiga grunder. 

Om man gör en upphandling av transporttjänst kan däremot miljökrav i stort sett alltid ställas och om varan separeras från leveransen.

EU:s kriterier för hållbar upphandling 

EU utvecklar hållbarhetskriterier för offentlig upphandling koordinerat med arbetet med miljömärkningen EU Ecolabel. Vi utgår i vissa fall från dessa kriterier när vi formulerar våra kriterier. EU har också kriterier för produktgrupper som inte finns i vår kriterietjänst, det kan därför fungera som utgångspunkt när man formulerar egna hållbarhetskrav.

EU:s hållbarhetskriterier för offentlig upphandling utvecklas av EU:s forskningscenter JRC (European Commission Joint Research Center) och tas fram i en process där olika intressenter har möjlighet att lämna synpunkter. Hållbarhetskriterierna är framtagna i ett europeiskt perspektiv och därför är det extra viktigt att göra en marknadsanalys innan de används i en upphandling på den svenska marknaden.

Marknadsanalys

EU:s hållbarhetskriterier

Processen för hur EU:s kriterier tas fram

Använd våra hållbarhetskriterier

Vi rekommenderar att du i första hand använder Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier om sådana finns framtagna för din upphandling. Dessa är anpassade specifikt för offentliga upphandling. Detta innebär att kraven är avstämda mot upphandlingslagarna och gällande rättspraxis och de praktiska förutsättningar som gäller för offentlig upphandling. Relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor har deltagit i processen vid utarbetande av kriterierna.

Kriterierna är frivilliga att använda och vilka kriterier en upphandlande myndighet väljer att använda bör utgå från myndighetens behov och resurser. Vi rekommenderar inte att man använder våra hållbarhetskriterier för andra områden är de är framtagna för, eller att man gör ändringar i kraven.

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan du använda i utformningen av en upphandling.

Kriterietjänsten