Start

Hållbar plastupphandling – inspiration från andra organisationer

Det finns flera goda exempel på hur regioner och kommuner arbetar med hållbar plastupphandling. Många organisationer delar med sig av sina erfarenheter i vägledningar, filmer, checklistor med mera.

Klimateffektiv plastupphandling – Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll erbjuder effektiva verktyg i arbetet mot Uppsalas långsiktiga klimatmål – fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Nätverket startade 2010 då Uppsala kommun bjöd in lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer och branscher till att gemensamt anta klimatutmaningen. Ett av nätverkets projekt var Klimateffektiv plastupphandling.

Projektet erbjuder bland annat

 • E-utbildning om vad plast är och hur man konkret kan förändra användningen av plast ute i verksamheten.
 • Flera konkreta vägledningar och verktyg för en klimateffektiv plastupphandling och materialåtervinning.
 • Checklista för inventering av plast.

Uppsala klimatprotokoll – Klimateffektiv plastupphandling

Kunskapsunderlag för hållbara plastinköp – Stockholms stad

Stockholms stad har tagit fram ett kunskapsunderlag för hållbara plastinköp som omfattar över 70 plastsorter, en omfattande lista på vanliga tillsatser och stöd för bedömning av risk. Deras stöd består av en huvudrapport om plast med bilagor som ska fungera som kunskapsunderlag för arbete med hållbara plastinköp. Rapporten, inklusive bilagor, tar upp följande:

 • Beslutsträd för upphandling av plastprodukter.
 • Plastsammanställning – en utförlig lista med över 70 olika och vanligt förekommande plastsorter.
 • Riskmatris för material som innehåller plast.
 • Tillsatsöversikt – en lista med de mest förekommande tillsatserna för de vanligaste plastsorterna.
 • Leverantörslista – en lista med leverantörer av plastmaterial och återvinningsaktörer på den svenska marknaden. Listan är inte heltäckande.

Stockholms stad – Kunskapsunderlag för hållbara plastinköp

Förebygg avfall i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad ska minska avfallet från stadens verksamhet med minst 30 procent till 2030 jämfört med 2010. Det står beskrivet i den avfallsplan som alla verksamheter och bolag har tagit fram. Det ska göras genom att återanvända produkter med hjälp av stadens interna återbrukssajt Tage. Avfall ska sorteras och materialåtervinnas.

Som stöd för att komma igång har förvaltningen Kretslopp och vatten tagit fram vägledningar och checklistor med praktiska tips och goda exempel. Exemplen har tagits fram tillsammans med pilotverksamheter i staden. Vägledningarna och checklistorna kan också användas av andra offentliga och privata verksamheter.

Staden erbjuder bland annat:

 • Sorteringsguide för hjälp att minska din verksamhets avfall.
 • Mall för avfallsplan i förvaltningar och bolag.
 • Film om Göteborgs Stads arbete med att minska avfallet.
 • Vägledningar om hur du förebygger avfall på kontoret, äldreboendet, förskolan, skolan, i flerbostadshus, på restaurang och café, vid inköp och upphandling, vid beställning av konferenser, hotell och catering, IT-avfall.
 • Göteborgsmodellen för mindre matsvinn.
 • Återanvänd i Göteborgs Stad – juridisk vägledning.
 • Göteborgs Stads interna återbrukssajt Tage.

Förebygga avfall i Göteborgs Stad

Koll på plasten – Karlstads kommun

Karlstads klimatmål är att bli en fossilfri kommun senast år 2030. För att minska användningen av fossil plast driver kommunen projektet ”Koll på plasten”. I ett gemensamt arbete med Region Värmland ska Karlstad utveckla nya och innovativa konsumtionsmönster för att minska användningen av fossil plast. Det innebär att minimera användningen av fossila engångsprodukter i verksamheterna, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och ersätta fossila material med biobaserade produkter. Ett viktigt verktyg är upphandlings- och inköpsrutiner.
Karlstad kommun har bland annat tagit fram en plastguide för klimatsmart användning och inköp.

Karlstads kommun – minska fossil plastanvändning

Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning

Länsstyrelsen i Gävleborg har med hjälp av projektmedel från Naturvårdsverket tagit fram en strategi för hållbar plastanvändning. Strategin ska ge stöd för att arbeta för en minskad och smartare plastanvändning genom ökad återanvändning, effektivare materialåtervinning samt minskad nedskräpning. Det kan handla om:

 • Avfallsförebyggande arbete
 • Ställa smarta krav vid inköp
 • Göra kloka val i vardagen
 • Stödja bra beteenden

Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning (pdf)

Hållbar plastanvändning i staten: Miljöledning som verktyg för hållbar plastanvändning – Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har på sin webbplats en rapport som stödjer hållbar plastanvändning i miljöledningsarbetet.

Rapporten är uppbyggd efter det processupplägg som används i miljöledningsarbetet, PDCA-modellen (Plan, Do, Check and Act), det vill säga Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra. Med fördel kan rapporten läsas parallellt med att arbetet med miljöledningsarbetet fortgår på en myndighet.

Rapport om miljöledning som verktyg för en hållbar plastanvändning, Naturvårdsverket

Hållbar plastanvändning i olika branscher – Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har på sin webbplats vägledning om hur användningen av plast kan bli mer hållbar och hur olika branscher kan bidra i det arbetet.

Hållbar plastanvändning - vad du kan göra, Naturvårdsverket