Start

Dialog och innovation för cirkulär ekonomi

För att ställa om till en cirkulär ekonomi krävs nya innovativa arbetssätt och lösningar. En dialog med marknaden genom hela inköpsprocessen är därför helt avgörande.

Genom dialog med leverantörer skapas förståelse för olika typer av affärsmodeller. Tillsammans kan man hitta innovativa lösningar som gynnar en cirkulär ekonomi. Som upphandlande organisation är det därför viktigt att ni kan beskriva ert behov så leverantörer kan utveckla eller skapa nya lösningar.

Metoder för dialog

Börja med dialog tidigt i inköpsprocessen. Då skaffar ni er så mycket kunskap som möjligt om vilka cirkulära lösningar som redan finns på marknaden. Modellen mål och strategier för cirkulär ekonomi kan användas som underlag för frågor i dialogerna. Kommunicera syftet med dialogen så företagen tar med sina miljöexperter till eventuella möten.

Exempel på metoder:

  • Skriftlig kommunikation som RFI (Request for Information) eller extern remiss 
  • Dialogmöten med flera leverantörer eller enskilda dialogmöten 
  • Studiebesök eller tester

Modellen: Mål och strategier för cirkulär ekonomi

Ta även del av vårt generella stöd för dialog och innovation.

Tidig dialog

Innovation i upphandling

Dialog i den förberedande fasen

Genom en marknadsanalys skapas förståelse för hur hållbarhet och innovation kan främjas.

Följande frågor kopplat till cirkularitet kan användas i dialog med leverantörer:

  • Har leverantörerna uppsatta mål för minskad klimatpåverkan och cirkulär ekonomi, och vilka är de i så fall?
  • Hur kan de möta olika steg i avfallstrappan?
  • Kan de bidra till några av strategierna i den cirkulära ambitionskartan i en upphandling?
  • Hur arbetar leverantören med designfrågor? Har de ett aktivt designarbete som främjar cirkulär ekonomi?
  • Vilka cirkulära affärsmodeller avvänder leverantörer idag som också är förenliga med upphandlande organisations mål? Kanske finns möjlighet att köpa tjänst i stället för vara?
  • Vilket stöd och vilka förutsättningar behöver leverantörerna i en cirkulär omställning?  Hur arbetar man tillsammans för en snabbare marknadsutveckling? 
  • Hur påverkas utveckling och innovation för leverantörer vid en större köpkraft? Behövs ett beställarnätverk? 

Beställarnätverk

Dialog i den upphandlande fasen

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att använda funktionskrav i upphandling. Det är särskilt viktigt för att främja innovation och för att uppnå en cirkulär ekonomi. Ett exempel på funktionskrav är att köpa en tjänst där ljuset är tänt endast när det behövs. Det innebär att man slutar köpa lampor och armaturer.

Funktionskrav i upphandling

Var tydlig med vilka förväntningar som finns på leverantören och hur ett gemensamt förbättringsarbete ska ske för en ökad cirkularitet. Ett bra sätt för att uppnå detta är att låta leverantörer berätta om hur deras lösning bidrar till en cirkulär ekonomi. Det kan ske med uppstyrda dialogförfaranden eller i anbudspresentationer.

Dialog i realiserande fasen

När exempelvis farliga material ska bytas ut under avtalstiden är det extra viktigt att ha en nära dialog med leverantören om hur och när det ska ske. Ett avtal som inte efterlevs skapar inte den tänkta nyttan eller effekten. Bestäm redan vid uppstartsmötet hur ni gemensamt skapar en långsiktig plan och vilka rutiner ni ska ha för att främja cirkularitet. Be leverantören delta i interna möten som exempelvis vid utbildningar där de berättar om sina tjänster samt hur beställningar kan leda till cirkulär ekonomi.

Implementera och realiseras ett avtal