Start

Verktyg för omställning till en cirkulär ekonomi

Vi beskriver två modeller som underlättar arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi – avfallstrappan samt Mål och strategier för cirkulär upphandling. Använd dem som stöd i omställningen.

Modellerna stöttar de olika sätt som organisationer väljer för att med inköp som verktyg ställa om till cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis innebära att analyser och strategier arbetas fram i det strategiska inköpsarbetet, att cirkulära aspekter implementeras i upphandlingsprocessen eller att man väljer att fokusera på enskilda frågor som exempelvis reducering av plast och avfall. Oavsett hur du väljer att ta dig an frågan kan du ta stöd av modellerna.

Implementera ett strategiskt inköpsarbete

Utgå från avfallstrappan 

Avfallstrappan beskriver olika steg du kan ta för att åstadkomma en cirkulär ekonomi. Målet är styra bort från att deponera och istället sträva mot att förebygga avfall, alternativt öka energi- och materialåtervinning. Det innebär att produkternas värde bevaras så länge som möjligt i slutna kretslopp, vilket resulterar i minskat avfall. 

 Avfallstrappans delar uppifrån och ned: Förebygga. Återanvända. Materialåtervinna. Energiåtervinna. Deponera.
Skiss över Avfallstrappan enligt Sveriges miljöbalk. 

Förebygg för att minimera avfall

Målet med trappsteget Förebygga är att se om det går att minimera mängden avfall. Gör det genom att undersöka det verkliga behovet hos verksamheten. Behövs verkligen produkten eller kan behovet tillgodoses på annat sätt än genom inköp? Kan arbetsuppgifter utföras på ett annat sätt som inte bidrar till avfall? Kanske går det att digitalisera?

Det finns flera exempel på hur du kan jobba med att minska mängden avfall. Det kan exempelvis handla om att dela produkter med andra. Ett annat kan vara att hyra produkter när behov finns. Då är det viktigt att göra en ordentlig behovsanalys och att mäta användningen för att besluta om hur behovet ska tillgodoses. Exempel på lösningar är aktivitetsbaserade arbetsplatser och fordonspooler. Kanske kan samverkan med andra upphandlande enheter kan göra användningen mer effektiv och därmed förebygga avfall och sänka kostnaderna?

Mål och strategier för cirkulär ekonomi

Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling: A) Begränsa den totala materialtillgången. B) Minska mängden jungfruliga råvaror. C) Förläng livslängden på produkter. D) Maximera möjligheten till återanvändning av en produkt eller komponent. E) Maximera möjligheter till återanvändning och återvinning av material.
Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling (från Vlaanderen-Circular.be)

Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling kan användas såväl i det kategoribaserade arbetet som i inköpsprocessen. För respektive mål finns utvecklade förslag på aktiviteter som du kan applicera i inköpsarbetet. Omvandla gärna strategierna till frågor och fundera över hur de olika strategierna kan nås inom ramen för ert behov.

De övergripande målen är:

 • A. Begränsa den totala materialåtgången
 • B. Minska mängden jungfruliga råvaror
 • C. Förlänga livslängden på produkter
 • D. Maximera möjligheten för återanvändning av en produkt eller komponent
 • E. Maximera möjligheter till återanvändning och återvinning av material

Modellen, som utvecklats av Circular Flanders, kan också användas för enskilda upphandlingar, exempelvis för att kartlägga vilka krav som kan ställas. Låt modellen utgöra en grund för de frågor som ställs i din marknadsanalys, då blir det lättare att lägga kraven på rätt nivå och applicera de olika strategierna i upphandlingen. 

Modellen kan användas som ett underlag men bör givetvis kombineras med andra aspekter.

Kanske kan behovet tillfredsställas på helt andra sätt? Digitalisering skapar möjligheter som många gånger, inom olika områden, helt eliminerar materialåtgång, exempelvis vid köp av digitala böcker. Digitalisering möjliggör också användning av delningstjänster för exempelvis material, bilar och lokaler.

För enskilda upphandlingar kan du titta i vår kriterietjänst för att se vilka krav som kan ställas för att främja cirkulär ekonomi i upphandlingsprocessen.

Vår kriterietjänst

Hållbarhetskriterier som främjar en cirkulär ekonomi

Möbler som exempel för applicering av modellen

 Låt kartan utgöra en grund för de frågor som ställs till verksamheten om deras behov. Om ni ska se över inköp av möbler och börjar med område A, ställer er frågor som: 

 • Finns det möbler internt, som möter behoven?
 • Finns det trasiga möbler som vi skulle kunna renovera eller ta delar från? Kan vi ställa krav på att möblerna ska vara återbrukade?
 • Kan vi reducera behovet av möbler genom att jobba annorlunda, t.ex. aktivitetsbaserat?
 • Är vårt behov tillfälligt, kan vi hyra möbler?
 • Hur ställer vi krav på att möblerna ska vara designade för att kunna återbrukas eller återvinnas?
 • Kan och hur ställer vi krav på att mängden avfall vid ett inköp ska vara begränsat? Då inbegrips ett större perspektiv som omfattar exempelvis förpackningar och transporter.

Gå vidare till B och jobbar er neråt med frågorna för målet ”minska mängden jungfruliga råvaror”.

För enskilda upphandlingar kan du titta i vår kriterietjänst för att se hur krav kan ställas.

Här är ett exempel på hur målen och strategierna kopplar till våra kriterier för produktgruppen möbler. Genom att ställa kompletterande krav och även genom att se över hur möblerna används, kan fler strategier bockas i. För möbler finns hållbarhetskriterier för följande strategier:

Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling: A) Begränsa den totala materialtillgången. B) Minska mängden jungfruliga råvaror. C) Förläng livslängden på produkter. D) Maximera möjligheten till återanvändning av en produkt eller komponent. E) Maximera möjligheter till återanvändning och återvinning av material.
Exempel för hur modellen Mål och strategier kan användas för att ställa hållbarhetskrav för möbler.