Start

Strategiskt arbete för cirkulär verksamhetsutveckling

Det strategiska arbetet är särskilt viktigt för att uppnå en cirkulär ekonomi eftersom värderingar, kunskap och rutiner ofta behöver förändras. Det kräver en tydlig vilja från organisationens ledning som behöver skapa mål, strategier och rutiner så att förankring och förändring kan ske.

Integrera organisationens cirkulära mål i inköpen

Om inköp ska kunna användas som strategiskt verktyg för att nå målen med cirkulär ekonomi behöver inköpsfunktionen säkerställa att målen finns integrerade i inköpsarbetet.

Ett sätt att integrera organisationens mål och målen för en cirkulär ekonomi i inköpsarbetet, är att i ett första led implementera dem i organisationens styrdokument för inköp, exempelvis inköpsstrategin och inköpspolicyn. Utifrån styrdokumenten kan du sedan skapa konkreta aktiviteter eller strategier för att möjliggöra omställningen till cirkulär ekonomi. Strategier för att främja cirkulär ekonomi kan appliceras såväl övergripande på inköp som i specifika kategorier. Det kan till exempel handla om:

 • utveckling av nya riktlinjer eller rutiner för köp; övergripande för organisationen eller inom en specifik kategori för att stötta cirkulär ekonomi
 • hur man formar och skapa interna loopar för mer återbruk och reparation
 • hur man styr organisationens beställningar mot upphandlande avtal för att säkerställa att produkter som uppfyller cirkulära krav köps
 • tydligare inköpsstyrning (exempelvis genom e-handel) mot utvalda produkter som innehåller återbrukat material
 • utbildnings- och informationsinsatser som skapar förståelse och acceptans för cirkulär omställning och nya inköpsrutiner, gärna med incitament och inspiration.

Ta fram en inköpsstrategi

Kategoribaserat arbetssätt möjliggör verksamhetsutveckling

Ett sätt att bedriva innovativ verksamhetsutveckling från ett inköpsperspektiv är att tillämpa ett kategoribaserat arbetssätt. Ett tvärfunktionellt arbetssätt är en grundbult när man ska arbeta kategoribaserat. I tvärfunktionella grupper ingår personer med olika expertisområden, inom exempelvis inköp, digitalisering, säkerhetsfrågor och miljö. Dessa genomför gemensamt analyser för att se vilken utvecklingspotential, det vill säga möjlighet att nå organisationens mål som finns inom respektive kategori.

I arbetet är det viktigt att tillämpa ett dubbelt perspektiv. Dels att titta på hur den egna organisationens behov kan mötas på ett effektivare sätt för att främja målen, dels att titta på hur leverantörsmarknader kan möta målen. För att finna värde är det viktigt att tillämpa ett brett perspektiv i analyserna. Alla slutsatser resulterar inte i nya upphandlingar, det kan också resultera i andra aktiviteter som syftar till att nå verksamhetsmål.  

Att arbeta kategoribaserat på strategisk nivå är viktigt för att möjliggöra innovation, nytänk och utveckling. Det går att tillämpa ett strategiskt arbetssätt i en enskild upphandling. Men ofta begränsas innovationshöjden på grund av tidsbrist samt av att man redan på förhand bestämt sig för hur man ska lösa behovet. Det vill säga att och exakt vad man ska upphandla.

Strategiskt inköpsarbete

Prioriterade materialströmmar i omställningen

Inledningsvis bör du analysera organisationens totala inköp, för de prioriterade inköpskategorier som uppskattas ha högst negativ miljöpåverkan.

Regeringen har prioriterat ett antal materialströmmar som de tycker är extra viktiga att fokusera på för att lyckas ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi och därmed uppnå uppsatta miljö- och klimatmål. Dessa områden är:

 • livsmedel
 • plast
 • textil
 • förnybara biobaserade bränslen
 • bygg och fastighetssektorn
 • innovationskritiska metaller och mineraler.

Vissa materialströmmar kan i sig utgöra specifika kategorier, medan andra strömmar finns i olika kategorier.

Med hjälp av en miljöspendanalys kan man få tydligare resultat och se vilka inköpskategorier som har störst negativ miljöpåverkan och därmed vilka inköpskategorier som bör prioriteras för att nå miljömålen. 

Analysera inköpen med miljöspendanalys

Ta stöd av modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling 

Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling är en karta som tydliggör målen för cirkulär ekonomi. Modellen tydliggör också strategier för hur målen kan uppnås.  De övergripande målen innebär att:

A.    Begränsa den totala materialåtgången

B.     Minska mängden jungfruliga råvaror

C.    Förläng livslängden på produkter

D.    Maximera möjligheten för återanvändning av en produkt eller komponent

E.     Maximera möjligheter till återanvändning och återvinning av material

Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling: A) Begränsa den totala materialtillgången. B) Minska mängden jungfruliga råvaror. C) Förläng livslängden på produkter. D) Maximera möjligheten till återanvändning av en produkt eller komponent. E) Maximera möjligheter till återanvändning och återvinning av material.
Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling (från Vlaanderen-Circular.be)

Modellen kan användas i det kategoribaserade arbetet där möjligheterna att möta målen och tillämpa föreslagna strategier kan analyseras i respektive kategori.

Verktyg för omställning till en cirkulär ekonomi