Start

Uppskatta klimatpåverkan vid krav i bygg- och anläggningsupphandling

Det finns mycket som kan göras under en byggprocess för att reducera klimatpåverkan under ett byggnadsverks liv. Som beställare kan du bidra till att olika åtgärder genomförs genom att ställa krav i upphandlingen. Här kan du göra en uppskattning av den klimatpåverkan olika åtgärder kan ge.

Åtgärder för att minska klimatpåverkan under ett byggnadsverks liv kan handla om till exempel smartare design och medvetna val av produkter och material. 

Uppskatta klimatpåverkan

Här kan du uppskatta effekten av att vidta olika klimatfrämjande åtgärder i byggskedet jämfört mot ett antal konventionella typlösningar som motsvarar standardprojekt i dag. Du kan göra en uppskattning för antingen en hel byggnadstyp, som består av många olika komponenter och material, eller endast ett utvalt material. 

Gör en uppskattning av klimateffekt

Så tolkar du resultatet

Uppskattningen är fokuserad på klimatpåverkan, det vill säga utsläpp av växthusgaser. Det är alltså bara en del av ett stort antal miljöaspekter som alla är viktiga att beakta. Den exakta effekten av ett specifikt projekt är svår att förutspå beroende på respektive projekts förutsättningar. Men resultatet av uppskattningen ger en inblick i vilka storleksordningar som är relevanta i de angivna typfallen.

I metodbeskrivningen finns mer information om beräkningarna och använda data. Resultatet av uppskattningen är i dagsläget avgränsat till byggskedet och berör inte drift och underhåll, även om energianvändning och underhåll också innebär klimatpåverkan.

Redo att ta nästa steg?

I vår kriterietjänst kan du hitta färdigformulerade och kvalitetssäkrade hållbarhetskriterier att använda i utformningen av en upphandling.

Hitta hållbarhetskriterier

Metodbeskrivning

Metodbeskrivningen redovisar vilka bakgrunddata som används för att göra de beräkningar som visas i formuläret. Beskrivningen är uppdelad per typobjekt och material, med information om respektive åtgärd som går att jämföra med typobjektet eller materialet.