Start

Upphandlingar under ett byggnadsverks liv

Det här stödet vänder sig till dig som är byggprojektledare, upphandlare eller har en annan roll hos en upphandlande myndighet. Syftet är att ge dig stöd och kunskap för effektiva och hållbara upphandlingar inom bygg och anläggning. 

Både bygg- och inköpsprocesserna är här beskrivna för att du ska kunna jobba strukturerat och nå projektmålen i din upphandling. 

Vi har utgått från inköpsprocessens faser: Förbereda, Upphandla och Realisera. Tänk på att störst möjlighet att påverka kvalitet, miljö och pris finns i upphandlingens tidiga skeden.

Det här stödet beskriver översiktligt branschens standardbestämmelser och innehåller ingen fördjupning inom entreprenadjuridik. Stödet omfattar inte upphandling av varor men i vår kriterietjänst finns hållbarhetskriterier kopplade till byggmaterial som går att ställa i en upphandling. 

Byggprocessen med 1. Samhällsplanering 2. Byggidé 3. Projektera 4. Bygga 5. Förvalta och 6. Riva och återvinna
Bilden visar hur bygg- och inköpsprocesserna förhåller sig till varandra samt när olika slags upphandlingar kan vara aktuella. Varje enskild upphandling genomgår inköpsprocessens tre delar: förberedelse, genomföra och realisera. Bilden kan användas som ett underlag för dialog mellan olika intressenter som deltar i ett byggprojekt, till exempel mellan upphandlare och projektledare.
1

Samhällsplanering

Samhällsplaneringen beskriver hur man får bygga och planera. Den omfattar riktlinjer och mål för bebyggelse, infrastruktur och miljö och en hållbar utveckling. 

I Sverige är kommunerna ansvariga för den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL). 

Skede 1 i byggprocessen: Samhällsplanering

2

Byggidé

Byggprocessen kan innehålla ett flertal olika slags upphandlingar som entreprenad, vara eller tjänst. Eftersom byggprocessen ofta har en snäv tidplan krävs väl planerade och förberedda upphandlingar. 

När ett behov eller en idé har identifierats kan en förstudie starta. Då utreds om behoven är möjliga att lösa inom befintligt fastighetsbestånd genom om- eller tillbyggnad eller om nybyggnad krävs. 

Skede 2 i byggprocessen: Byggidé

3

Projektera

Att projektera innebär att byggidén är redo att utvecklas. Nu ska programhandlingarna konkretiseras för att  utgöra upphandlingsdokument i den planerade entreprenadupphandlingen. Projektering kan ske i tre steg:

 • programhandling
 • systemhandling
 • bygghandling.

Det som avgör vilken av de tre formerna av projektering som ska upphandlas är valet av entreprenadform.

Skede 3 i byggprocessen: Projektera

4

Bygga

I den här fasen är att det är dags att omsätta bygghandlingar och beskrivningar till att börja bygga. Här har beställaren har en viktig roll för resultatet. Den här fasen innebär att:

 • entreprenör upphandlas
 • byggandet följs upp
 • uppföljningsmöten med entreprenörer genomförs. 

Skede 4 i byggprocessen: Bygga

5

Förvalta

När byggnaden är klar tas den i drift och överlämnas till förvaltning. Att förvalta en byggnad innebär att vårda byggnaden ekonomiskt, tekniskt och hållbart. Fastighetsägaren ska se till att myndighetskraven uppfylls under hela byggnadens liv. Förvaltning och drift kan delas in i två delar:

 • administrativ förvaltning
 • teknisk förvaltning.

Skede 5 i byggprocessen: Förvalta

6

Riva och återvinna

Beställaren har en viktig roll och ett särskilt ansvar för hantering av resurser och avfall vid byggande och rivning. Beställaren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka påverkan på människors hälsa och miljö. Det innebär att:

 • ha god kunskap om hantering av avfall och återvinning
 • ställa krav på de entreprenörer som anlitas
 • följa upp kraven genom kontroll av avfallshanteringen fram till den slutliga mottagaren av avfallet.

Skede 6 i byggprocessen: Riva och återvinna