Start

Samhällsplanering

Syftet med samhällsplaneringen i Sverige är att skapa en god, hållbar och tillgänglig livsmiljö idag och för kommande generationer. Det handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för att utvecklas och bevaras. Länsstyrelsen bevakar samhällsplaneringen och varje kommun och tar sedan fram översikts- och detaljplaner.

Illustration av byggprocessens skeden och när olika upphandlingar genomförs, med fokus på skedet samhällsplanering.
Byggprocessen startar med samhällsplaneringen som utgångspunkt inför kommande upphandlingar.

Syftet med samhällsplanering

Syftet med samhällsplaneringen är att värna om en god och hållbar livsmiljö som är tillgänglig för alla. Detta slås fast i Plan- och bygglagen (PBL).

Planeringen för vår livsmiljö kallas för samhällsplanering. Det handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse och hur infrastruktur ska utvecklas och bevaras. Fysisk samhällsplanering utförs av kommunen som inom sina geografiska gränser tar fram en översikts- och detaljplan och Länsstyrelsen har i uppgift att bevaka att kommunerna 

Upphandling som verktyg för miljö och tillgänglighet för alla

Offentlig upphandling kan användas som verktyg för att skydda miljön och uppnå en högre resurs- och energieffektivitet. Den största möjligheten att påverka en bebyggelses klimatpåverkan är i samhällsplaneringen och lokaliseringen av bebyggelsen.

I offentlig upphandling ska också ställas krav på att byggnader och miljöer ska vara tillgängliga och användbara för alla. Detta görs genom att tidigt analysera användarnas behov.  

Under samhällsplaneringsprocessen finns ofta behov av komplexa analyser och utredningar. Den upphandlande myndigheten kan därför behöva extern kompetens för olika typer av utredningar. Läs mer om detta under Projektera.

Om lagen om offentlig upphandling (LOU) kan användas i den kommunala processen för att planlägga användning av mark och vatten samt utbyggnad av området går att läsa om här:

Vägledning om upphandling av allmänna anläggningar och samhällsfastigheter vid exploateringsavtal och statsstöd

Samhällsplanering - Boverkets webbplats

Plan- och bygglagen kunskapsbanken - Boverkets webbplats

Länkar till övriga delar i detta upphandlingsstöd