Start

Upphandling av allmänna anläggningar och samhällsfastigheter vid exploatering

Vid exploatering behöver vanligen allmänna anläggningar och samhällsfastigheter uppföras. Då måste det avgöras om entreprenaden är upphandlingspliktig och om statsstödsreglerna är tillämpliga.

Exploatering sker när en kommun vill utveckla markområden eller befintliga fastigheter. Det är ofta en utomstående aktör, till exempel ett kommunalt bolag eller ett privatägt byggföretag som utför exploateringen. Det är inte självklart att upphandling måste genomföras när allmänna anläggningar ska uppföras. Det har gjorts flera utredningar som ger olika bedömningar och det finns ingen praxis från domstolarna. För att avgöra om en upphandling måste genomföras utgår man från vad kommunen och exploatören ska komma överens om. Statsstödsreglerna är tillämpliga främst när en överenskommelse inte har utsatts för konkurrens enligt en upphandling.

Marknadsmässig försäljning av kommunal mark för bebyggelse

I det här webbstödet ger Upphandlingsmyndigheten sin analys av hur reglerna bör tolkas och tillämpas. Vi har även tagit fram en vägledning för ytterligare fördjupning. Det är viktigt att notera att det i slutändan bara är domstolarna som kan ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas.

Vägledning: Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter – upphandling och statsstöd vid exploatering

Upphandlingsmyndighetens material om allmänna anläggningar och samhällsfastigheter

Vad är en allmän anläggning?

Med allmän anläggning menas här ett samlingsbegrepp för allmänna platser och allmänna anläggningar för vattenförsörjning och avlopp. Allmän plats är till exempel väg, gata, gång- eller cykelväg, parkeringsplats eller park.

Vad är en samhällsfastighet?

”En fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom ingår trygghetsboenden under begreppet samhällsfastigheter.”

Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden, kyrkor, sjukhus, lägenheter för LSS och simhallar.