Start

Exploatören som sakkunnig

När exploatören är med och tar fram ett upphandlingsunderlag i en upphandling och samtidigt ska lämna anbud ska reglerna om likabehandling och transparens följas noga. Genom att använda sig av en så kallad tidig dialog kan alla anbudsgivares intressen fångas upp.

Den som genomfört utredningar eller projekteringar som utgör upphandlingens tekniska specifikationer, avtalsvillkor eller tilldelningskriterier har tillgång till information som är väsentlig för hur anbuden kan utformas. Om till exempel andra anbudsgivare får tillgång till samma information senare än deras konkurrent kan det innebära att reglerna om likabehandling och transparens åsidosätts, så kallat konsultjäv.

Vägledning: Korruption i upphandling - vad är det och hur kan det förebyggas (sidan 24)

Det finns åtgärder som kan förhindra att exploatören får konkurrensfördelar. Relevant information som exploatören tagit del av i sina kontakter med den upphandlande myndigheten måste göras tillgänglig för alla anbudsgivare. Att ge entreprenörerna god tid på sig att lämna anbud kan neutralisera det försprång som exploatören har fått.

För att undvika intressekonflikter kan det vara fördelaktigt att använda en lämplig metod för en tidig dialog. Det ger en möjlighet för kommunen att på ett transparent sätt både delge information och fånga upp exploatörens och de andra anbudsgivarnas kunskaper och intressen.

Tidig dialog i upphandling

Observera!

Tänk på att myndighetens och ytterst samhällets anseende och förtroende kan skadas vid jäv. Detta gäller även i de fall då en intressekonflikt i lagens mening inte är jäv, men då det kan misstänkas att något annat än objektiva och sakliga skäl ligger bakom resultatet av upphandlingen.

Delegera upphandlingsplikten

Ibland finns det en vilja att låta exploatören göra upphandlingen enligt upphandlingsreglerna i eget namn i stället för kommunen. Rättsläget är oklart om det är tillåtet för kommunen att delegera upphandlingsplikten på det sättet, och det finns i dag inga uttryckliga bestämmelser i Sverige som möjliggör detta.