Start

Undantag

Undantag på grund av tekniska skäl eller ensamrätt tillämpas mycket sällan för allmänna anläggningar. Att exploatering och exploateringsavtal är komplexa är inte i sig något giltigt skäl.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandling) får användas om det som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss leverantör därför att:

  1. Det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens.
  2. Det som ska anskaffas skyddas av faktisk ensamrätt och endast kan tillhandahållas av en viss leverantör.

Dessa undantag kan bara användas restriktivt. För att göra undantag av något av dessa skäl måste kommunen kunna visa att ingen annan än exploatören (eller dennes underentreprenör) kan utföra arbetet. Inte heller samordningsproblem bör vara ett tillräckligt skäl för att åberopa undantaget. För att kunna tillämpa undantaget för ensamrätt måste kommunen kunna visa att det inte är möjligt för någon annan att genomföra uppdraget.

Exploateringsavtal – ett delbart blandat kontrakt

Ett blandat kontrakt omfattas av olika regler beroende på det huvudsakliga syftet. Det är avgörande för upphandlingsplikten om det blandade kontraktet är delbart eller inte. Ett exploateringsavtal är normalt sett ett delbart blandat kontrakt eftersom till exempel en utbyggnad av allmänna anläggningar kan vara enkel att särskilja från övriga delar av de entreprenadarbeten som ingår i exploateringen och andra aktörer än exploatören kan utföra entreprenadarbetet. Det betyder att entreprenaden ska konkurrensutsättas.