Startsida

Onormalt låga anbud

Innehåll på denna sida

  Om exploatören, eller något av exploatörens anläggningsbolag, lämnar anbud kan denne i praktiken lägga ett anbud med låga priser då det ändå är bolaget som i slutändan kommer att stå för kostnaden för de allmänna anläggningarna.

  Den upphandlande myndigheten måste göra en bedömning om ett sådant anbud är onormalt lågt och ska förkasta sådana anbud om leverantören inte på ett tillfredställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden. Bedömningen ska göras mot bakgrund av risken att leverantören inte levererar i enlighet med avtalet och utifrån varje enskild upphandling i relation till upphandlingsföremålet.

  Anbudsgivaren ska ges möjlighet att lämna en redogörelse för varför det lämnade anbudet är lågt innan den upphandlande myndigheten tar ställning till om anbudet ska förkastas. En tillfredsställande förklaring kan exempelvis vara att leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder eller tekniska lösningar för att fullgöra kontraktet.

  Godtagbara motiv till att lämna ett lägre anbud kan vara att entreprenören kan förklara lägre kostnader genom att

  • utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder eller tekniska lösningar
  • dra nytta av betydande skalfördelar
  • pressa vinstmarginaler för att på ett effektivare sätt kunna ta sig in på den aktuella marknaden
  • ha omfattande erfarenhet av den upphandlande enheten som beställare
  • ha en synnerligen god ekonomisk ställning
  • redan ha etablerad relevant utrustning och arbetskraft på plats i området.