Start

Onormalt låga anbud

Vid upphandling över tröskelvärdena är en upphandlande organisation skyldig att ifrågasätta ett anbud med misstänkt låga priser. Om leverantören inte kan förklara det låga priset på ett tillfredsställande sätt ska anbudet förkastas. Vid upphandling under tröskelvärdena, och vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, får en upphandlande organisation förkasta ett onormalt lågt anbud, men det finns ingen skyldighet att göra det.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Upphandling över tröskelvärdena

Tänk på att processen för att förkasta ett onormalt lågt anbud över tröskelvärdena är noga reglerad. Flera bedömningar måste göras av den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) för att avgöra om ett anbud med misstänkt låga priser ska förkastas. 

En skyldighet att ifrågasätta misstänkt låga anbud 

Vid upphandling över tröskelvärdena är en upphandlande organisation skyldig att ifrågasätta ett onormalt lågt anbud. Bedömningen av om ett anbud har ett misstänkt lågt anbudspris ska avgöras i förhållande till föremålet för upphandlingen. Vid denna bedömning kan den upphandlande organisationen bland annat använda sig av uppgifter från bransch- eller fackförbund eller prisbilden i jämförbara upphandlingar.

Går det att överpröva att ett anbud inte bedömts vara onormalt lågt? 

En upphandlande organisations bedömning att ett anbud inte är att betrakta som onormalt lågt kan ifrågasättas av en leverantör genom en ansökan om överprövning. Om en leverantör ansöker om överprövning av en upphandling på grund av att denne anser att ett anbud är onormalt lågt, samtidigt som den upphandlande organisationen gjort en motsatt bedömning, ligger bevisbördan på leverantören som har överprövat upphandlingen. 

Eftersom den upphandlande organisationen har en relativt stor frihet att avgöra vad som ska anses vara ett onormalt lågt anbud krävs det enligt domstolspraxis att leverantören kan lägga fram förhållandevis stark bevisning till stöd för att anbudet är att betrakta som onormalt lågt. 

Överprövning

Anbud ska förkastas om priset inte förklaras 

En upphandlande organisations begäran om förklaring kan gälla flera olika omständigheter, till exempel:

  • om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder, tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet
  • hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter 
  • om leverantören kan få statligt stöd. 

Om den upphandlande organisationen har begärt en förklaring av priset och leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kan förklara sitt pris ska anbudet förkastas. 

Exempel på förklaringar som har godtagits i olika domstolsavgöranden har varit att leverantören hänvisat till stordriftsfördelar som håller nere kostnader, att anbudsgivaren tidigare har varit leverantör och känner till den upphandlande organisationens tidigare inköpsmönster, eller att leverantören har för avsikt att komma in på en ny marknad. Vilka förklaringar som ska anses vara godtagbara måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter 

Reglerna understryker särskilt att den upphandlande organisationen måste förkasta anbudet om förklaringen innebär att leverantören inte kommer leva upp till sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. 

Anbud som är onormalt låga på grund av statligt stöd 

Reglerna innehåller en särskild bestämmelse om hanteringen av anbud som är onormalt låga på grund av att leverantören fått ett statligt stöd. Anbudet ska förkastas i dessa fall om inte leverantören kan visa att stödet är förenligt med EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 

Statsstöd

Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Även för upphandling under tröskelvärdena och för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster finns bestämmelser om onormalt låga anbud. Dessa bestämmelser är dock inte alls lika detaljerade som vid upphandling över tröskelvärdena. 

En viktig skillnad är att vid upphandling under tröskelvärdena och vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster får en upphandlande organisation förkasta ett anbud som bedöms vara onormalt lågt. Det finns alltså ingen skyldighet att förkasta ett sådant anbud. 

Även vid dessa upphandlingar är det dock reglerat att ett anbud inte får förkastas förrän organisationen har begärt en förklaring och inte fått ett tillfredsställande svar.

Inte tillåtet att använda golvpriser som obligatoriskt krav 

Det är inte tillåtet att använda obligatoriska krav med så kallade golvpriser som ett komplement till bestämmelserna om onormalt låga anbud och automatiskt förkasta anbudet om det inte uppfyller det obligatoriska kravet. Det har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommit fram till i en dom.

Anledningarna till detta är enligt HFD att 

  • leverantörerna fråntas sin rätt att kunna konkurrera med sina priser 
  • den upphandlande organisationen saknar möjlighet att bedöma anbud i verklig konkurrens med varandra
  • ett sådant upplägg inte överensstämmer med det kontradiktoriska förfarandet som ska följas enligt bestämmelserna om onormalt låga anbud. 

Det kontradiktoriska förfarandet innebär i detta sammanhang att den upphandlande organisationen ska ge leverantören en chans att yttra sig över de priser som lämnats innan dennes anbud förkastas, vilket inte är möjligt om anbuden förkastas automatiskt på grund av golvpriser genom obligatoriska krav. 

Gäller inte priser som inte utgör avtalsvillkor 

Bestämmelserna om onormalt låga anbud gäller inte sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud i en upphandling, men som inte utgör avtalsvillkor. Det har Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till i en dom. Enligt domstolen är det, utifrån syftet med de aktuella bestämmelserna, endast priser som kommer att utgöra avtalsvillkor som omfattas av bestämmelserna om onormalt låga anbud.

Det innebär att det kontradiktoriska förfarandet som ska tillämpas vid utredning om onormalt låga anbud inte gäller för priser som lämnats för att uppfylla ett obligatoriskt krav i upphandlingen men som inte ska utgöra avtalsvillkor.