Start

Ny HFD-dom om golvpriser

Publicerad 20 oktober 2022

Det är inte förenligt med upphandlingsreglerna att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en ny dom. Domen har bäring på alla upphandlingar över och under tröskelvärdena.

– Frågan om hur onormalt låga anbud ska hanteras vid anbudsutvärderingar har varit omdiskuterad. HFD har nu kommit med ett viktigt klarläggande som får stor praktisk betydelse för alla upphandlande organisationer och leverantörer. Domen har bäring på alla upphandlingar över och under tröskelvärdena, kommenterar Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund.

HFD har i en tidigare dom (HFD 2018 ref. 50) slagit fast att det strider mot likabehandlingsprincipen att ställa upp obligatoriska krav som innebär att alla anbud som understiger en viss prisnivå automatiskt ska förkastas. Anbud som förefaller ha onormalt låga pris ska i stället utvärderas enligt reglerna om onormalt låga anbud i 16 kap. 7 § LOU. Den upphandlande organisationen ska begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. Anbudet ska förkastas om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

HFD har nu bestämt att det inte heller är tillåtet att tillämpa en lägsta prisgräns inom ramen för anbudsutvärderingen. HFD prövade en utvärderingsmodell som innebär att anbudspriset kunde generera upp till 55 poäng enligt en linjär skala på så sätt att anbudspriser om 700 000 kronor eller lägre gav maximala 55 poäng. Anbudspriser under 700 000 kronor gav alltså inte någon ytterligare fördel vid utvärderingen.

HFD bedömde att utvärderingsmodellen strider mot likabehandlingsprincipen. Leverantörerna hindras från att konkurrera med sina priser och upphandlande organisationer hindras från att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra. En leverantör som till exempel vill ta sig in på en marknad genom att pressa sina priser fråntas i praktiken möjligheten att göra det under den angivna prisgränsen. En sådan utvärderingsmodell innebär också att om två leverantörer erbjuder samma kvalitet så är det inte säkert att den av leverantörerna som har det lägsta priset rankas högre än den andra.

HFD bedömde också att prisgränsen i realiteten får den effekten att leverantörerna avhålls från att offerera priser under den angivna lägstanivån. Modellen kan därmed i praktiken leda till att reglerna om onormalt låga anbud sätts ur spel.

En ledamot var skiljaktig och ansåg att den aktuella utvärderingsmodellen var förenlig med upphandlingsreglerna.

Mål: 3566-21 - Högsta förvaltningsdomstolen