Start

Affärsmässigheten

De allmänna anläggningarna kan utgöra en relativt stor del av kostnaderna för exploatören och är en viktig faktor i affärerna med medfinansiärer och byggherrar. Det underlättar om kommunen i så hög grad som möjligt kan vara tydlig med hur den tänker agera, även i upphandlingsfrågorna.

Oavsett vem som ska bekosta anläggningen är det viktigt att hålla onödiga kostnader nere, att undvika samordningsproblem vid utförande och att uppförandet av de allmänna anläggningarna tidsmässigt bör anpassas till de andra närliggande entreprenaderna.

För att underlätta för exploatören behöver kommunen i ett så tidigt skede som möjligt lämna besked om huruvida upphandling enligt LOU ska genomföras. Det är därför viktigt att upphandlingskompetens efterfrågas från inköpsenheten i god tid.

Det är alltid viktigt att säkerställa vem som är byggherre och uppdragstagare för att veta vem som har arbetsmiljöansvaret.

Affärsmässighet är även en grundläggande princip för att undvika statsstödsproblem.

Vad ska man tänka på när kommunen upphandlar?

En kommun kan ha fördelar av att upphandla själv. Eftersom den allmänna anläggningen och driften av den ska tas över av kommunen finns ett intresse av att få kontrollen över till exempel driftkostnader, kvalitet, försäkringar och garantiåtaganden.

När det är flera exploatörer som arbetar inom samma område behöver exploatörerna samordna uppförandet av de allmänna anläggningarna och fördela kostnaderna, vilket kan vara krångligt. Det kan då vara en fördel att det är kommunen som upphandlar.

Exploatören kan ha intresse av att påverka innehållet i upphandlingen för att i ett tidigt skede få kontroll på exempelvis tider och kostnader. Kommunen kan ha fördel av att låta exploatören vara med och delta i framtagande av underlaget, speciellt om kommunen själv saknar kompetensen. Exploatören har även god inblick i kringliggande projekt, sina anslutningspunkter och eventuella sena ändringar.

Om exploatören har förkunskaper som skiljer sig från konkurrenternas, till exempel kunskaper om anslutningspunkter, betyder det inte automatiskt att denne inte kan lämna anbud. Om exploatören däremot varit med och utformat upphandlingsunderlaget och vill lämna anbud måste reglerna om likabehandling och transparens beaktas noga.

Exploatören som sakkunnig

Vad ska man tänka på när exploatören upphandlar?

När det inte råder upphandlingsplikt och exploatören själv upphandlar den allmänna anläggningen upprättas det civilrättsliga avtalet mellan exploatören och den utförande entreprenören. När anläggningen övergår i kommunal ägo går inte avtalet över automatiskt. Det är viktigt att den situationen hanteras avtalsmässigt.

Om det finns flera byggherrar kan dessa gå ihop i ett exploateringsbolag eller upprätta ett gemensamt avtal för att samordna de allmänna anläggningarna.

En detaljplan kan även tillåta ett enskilt huvudmannaskap. Anläggningen lämnas inte över till kommunen, utan ansvaret för drift och underhåll läggs på till exempel en bostadsrättsförening.