Start

Exploaterings- och markanvisningsprocessen

Vem som äger marken är av betydelse för upphandlingsplikten för de allmänna anläggningarna.

När ett område ska exploateras ska en detaljplan tas fram och beslutas politiskt av en nämnd eller kommunfullmäktige. Det kan finnas en gammal detaljplan som behöver ändras. Om det inte finns någon detaljplan utarbetas en ny. Det är delar i detaljplanen som parterna i huvudsak kommer överens om.

Kommunen har planmonopol, men beroende på hur strategiskt viktig marken är har kommunen ett bättre eller sämre förhandlingsläge.

Exempel på planritning med markerade områden för allmänna platser och kvartersmark

När kommunen äger marken 

Allmänna anläggningar måste normalt sett upphandlas när kommunen äger marken och står för utbyggnadskostnaderna.

När det är kommunen som äger den mark som ska exploateras kan kommunen välja att låta en privat aktör utveckla området eller göra det i egen regi. Om en privat aktör ska exploatera området görs vanligtvis en markanvisning. Marken anvisas antingen direkt till en aktör eller genom en tävling. Den exploatör som utses får rätt att förhandla med kommunen om att exploatera området. Markanvisningen leder till att kommunen antingen säljer marken i ett överlåtelseavtal eller fortsätter att äga marken och i stället upplåter en nyttjanderätt till exploatören.

Oftast ingår inte de allmänna platserna i markanvisningen, utan ägandet kvarstår hos kommunen. I de fall de allmänna platserna ingår i markanvisningen återgår ägandet av dessa till kommunen när anläggningen är utbyggd.

1. Markanvisning (tävling eller direktanvisning) 2. Intresseanmälan från exploatör. 3. Markanvisningsavtal med utsedd exploatör. 4 Förhandling (två års rätt att ensam förhandla med kommunen). 5. Detaljplan (beslutas politiskt). 6. Överlåtelseavtal eller upplåtelseavtal.

När en privat aktör äger marken

De allmänna anläggningarna kan vara upphandlingspliktiga även när det är en privat aktör som äger marken som ska exploateras.

Initiativet till exploateringen kan komma antingen från markägaren eller från kommunen. Före exploateringen skrivs normalt ett exploateringsavtal mellan kommun och markägare.

Exploateringsprocessen med pilarna: Förfrågan från kommunen eller initiering av exploatören. Eventuellt intentionsavtal. Eventuell förhandling. Antagande av detaljplan. Exploateringsavtal.

Vad är en detaljplan?

I en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut, till exempel hur stora eller höga husen får vara, och hur allmänna platser (gator, torg och parker) ska utformas. I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Planen beslutas alltid på kommunal nivå av nämnd eller kommunfullmäktige.