Start

Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö

Offentligt upphandlad arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Offentlig upphandling är ett verktyg för att ta tillvara kvalitet, jämlikhet och mångfald.

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar människor i vardagen. Offentlig sektor bör vara en förebild för att skapa miljöer där alla känner sig inkluderade. Ett verktyg för att skapa goda livsmiljöer är upphandling. För att uppnå kvalitet i upphandlingen behöver bland annat både värden och prioriteringar identifieras. 

Gestaltad livsmiljö

Med en väl genomtänkt arkitektur, form och design kan den gestaltade livsmiljön skapa en gemenskap i samhället som inkluderar alla. Design som säkerställer att miljöer och tjänster fungerar för personer i alla åldrar och med olika fysiska förutsättningar bör därför vara ambitionen. Eftersom livsmiljön berör många områden är samarbete mellan olika kompetenser en framgångsfaktor i ett projekt och en viktig del i offentliga upphandlingar.

Arkitektur och gestaltad livsmiljö (Boverkets webbplats)

Nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att

 • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
 • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
 • det offentliga agerar förebildligt,
 • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
 • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, genom systematisk tillämpning av universell utformning
 • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Ur "Politik för gestaltad livsmiljö", Kulturdepartementet

Universell utformning och tillgänglighet i byggd miljö

Vid offentliga upphandlingar ska hänsyn tas till alla användares behov och olika förutsättningar. Enligt upphandlingslagstiftningen är upphandlande myndigheter och enheter skyldiga att ställa krav på tillgänglighet när summan av upphandlingen överstiger tröskelvärdvärdet. 

Enligt den nationella upphandlingsstrategin är det viktigt att upphandlande organisationer i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen tillämpar principen om universell utformning. Det innebär att strategiskt säkerställa att byggda miljöer, produkter och tjänster kan användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare. I offentlig upphandling av den byggda miljön kan ni utgå från följande aktiviteter:

 • identifiera användare och användningssammanhang
 • analysera och förstå användarnas behov, egenskaper och förmågor
 • att producera lösningar för att uppfylla användarnas krav
 • att utvärdera lösningar i förhållande till användarnas behov
 • utvärdera föreslagna lösningar egenskaper, förmåga och preferenser i förhållande till användarnas behov under både bygg- och förvaltningsfaserna.

Universell utformning och tillgänglighet i byggd miljö

Upphandling av arkitekter och teknikkonsulter i olika steg 

Att lägga mycket tid och resurser i förberedelsefasen på att upphandla konsulttjänster är avgörande för att få den kvalitet som eftersträvas. Vårt upphandlingsstöd utgår ifrån de olika stegen i inköpsprocessen, förbereda, genomföra och följa upp en upphandling. Mycket av stödet går även att tillämpa för upphandling av entreprenader.

Förbered upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster som säkerställer kvalitet 

Genomför upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster 

Förvaltning och uppföljning av avtal för arkitekt- och teknikkonsulttjänster

Processtöd för offentlig upphandling som verktyg för att nå kvalitet i gestaltad livsmiljö – Boverkets webbplats

Utbildningspaket för att öka kompetensen

Som ett komplement till vårt stöd, har vi även tagit fram ett utbildningspaket. Använd materialet som ett underlag för att reflektera och diskutera hur ni med hjälp av offentlig upphandling kan uppnå kvalitet i arkitektur och gestaltad lisvmiljö. Vi har exempelvis ett avsnitt om hur upphandlande organisationer kan arbeta med universell utformning genom hela byggprocessen, för att byggda miljöer ska kunna användas av så många som möjligt.

Innehållet i utbildningspaketet består av en presentation i PowerPoint med tillhörande talmanus. Se de framtagna bilderna som förslag. Ni kan gärna komplettera med bilder från er egna verksamhet.

Utbildningsmaterialet vänder sig till intressenter som påverkar på vilket sätt arkitektur och gestaltad livsmiljö tar sig uttryck i upphandling och förfrågningsunderlag, exempelvis byggprojektledare, upphandlare, arkitekter och hållbarhetsstrateger.

Ladda ner: Utbildning – Uppnå kvalitet i arkitektur och gestaltad livsmiljö

Beräknad tidsåtgång: ca. 60 min (44 PPT-bilder)