Startsida

Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö genom upphandling

Offentlig upphandlad arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Offentlig upphandling är ett verktyg för att ta tillvara kvalitetsfrågor i gestaltad livsmiljö. Vi har tagit fram stöd för att underlätta för att göra upphandlingar av arkitektur och gestaltad livsmiljö med kvalitet.

Material- och upplevelsevärden utgör fokus på Aula Medica, Karolinska Institutets campus. 2014 mottogs priset för årets bygge i samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Arkitekt: Wingårdhs arkitekter Fotograf: Anna Persson

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag. Offentlig sektor bör vara en förebild för att skapa miljöer där alla känner sig inkluderade. Ett verktyg för att skapa gestaltade livsmiljöer med kvalitet är upphandling. För att uppnå kvalitet i upphandlingen behöver både material och upplevelsevärden identifieras. En framgångsfaktor i en upphandling av arkitektur och gestaltad livsmiljö, är att många olika kompetenser samverkar genom hela inköpsprocessen.

Aula Medica - Wingårdhs arkitekter

Gestaltad livsmiljö  

Dagens arkitektur-, form- och designpolitik baseras på begreppet gestaltad livsmiljö, vilket omfattar bland annat arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Eftersom begreppet berör många sakområden är samarbete mellan olika kompetenser en grundförutsättning.

För att ta tillvara kvalitetsaspekter i gestaltad livsmiljö är upphandling ett viktigt verktyg.

Arkitektur och gestaltad livsmiljö (Boverkets webbplats)

Upphandling av arkitektur och gestaltad livsmiljö i olika steg 

Vårt stöd utgår från de olika stegen i inköpsprocessen, förbereda, genomföra och följa upp en upphandling. Att lägga mycket tid och resurser i förberedelsefasen för en upphandling av gestaltad livsmiljö är avgörande för att beställaren ska få det slutresultat den vill ha.

Vid framtagandet av stödet har Upphandlingsmyndigheten samverkat med Boverket, som hösten 2021 kommer att publicera ett beställarstöd på sin webbplats.

Regeringsuppdrag avseende kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö

Upphandlingsmyndigheten har fått i regeringsuppdrag att stärka kompetensen och tillhandahålla metodstöd och vägledning för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling. Med utgångspunkt i Boverkets befintliga regeringsuppdrag har denna vägledning tagits fram tillsammans med Boverket i syfte att stärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö genom offentlig upphandling som verktyg för att nå kvalitet i detta. Målgrupper är framför allt offentliga beställarorganisationer och deras upphandlare. 

Uppdrag om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling (Regeringens webbplats)