Start

Universell utformning

Publicerad 28 september 2022
  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Webbvägledning

För att säkerhetsställa att byggda miljöer kan användas av alla behöver ni som upphandlande organisation i ett tidigt skede av upphandlings- och byggprocessen tänka mångfald och därför tillämpa principen om universell utformning. Det innebär att strategiskt säkerställa att byggda miljöer kan användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare.

Webbsidan är under utveckling

Mer stöd kommer att publiceras under hösten 2022.

När ni som upphandlande organisation utformar kraven för att byggnaden/platsen ska komma att fungera för alla användare, kan man göra indelningar i olika huvudområden där detaljerade krav utformas. Inom varje område kommer en lång rad designval att ha betydelse för i vilken utsträckning byggnaden/miljön kommer att kunna användas av alla.

Områden ni bör titta på är

  • att ta sig till och från byggnaden med olika fordon - parkering, avlämning och upphämtning
  • att ta sig till och från byggnaden – den omgivande miljön
  • byggnadens entréer
  • att ta sig runt i byggnaden
  • att använda byggnaden
  • inredning och utrustning (möbler, knappar, kontrollpaneler etc.)
  • att ta sig ut ur byggnaden vid en nödsituation.