Start

Universell utformning och tillgänglighet i byggd miljö

 • Bygg, anläggning och fastighet
 • Webbvägledning

För att säkerställa att byggda miljöer kan användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluta och därmed diskriminera vissa användare, behöver upphandlande organisationer arbeta med universell utformning genom hela byggprocessen. Detta för att undvika att behöva göra dyra särlösningar i efterhand.

Varför arbeta med universell utformning i bygg- och anläggningsupphandlingar?

Krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är grundläggande krav i bygglagstiftningen. Kraven finns formulerade i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. I föreskriftstexterna anges vad som ska uppnås, och i de allmänna råden ges exempel på hur detta kan ske.

Det är viktigt att poängtera att universell utformning handlar inte bara om personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att skapa samhällen för alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsförmåga.

Föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler

Trots ett omfattande regelverk om tillgänglighet i till exempel plan- och bygglagen, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och EU:s direktiv om tillgänglighetskrav, byggs fortfarande nya hinder in i den offentliga miljön som försvårar för personer med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhällslivet.

Upphandlingar och avtal har visat sig vara en kritisk punkt i processen, som kan leda till misstag i planerings- och byggfasen om inte tillgänglighet, och universell utformning, räknats med från början. Vikten av att den offentliga miljön byggs med hänsyn till samtliga användare framgår tydligt av EU-direktiv, och senare den svenska upphandlingslagstiftningen. Vid upphandlingar över tröskelvärdet har den upphandlande organisationen en skyldighet att utforma den tekniska specifikationen med tanke på alla användare. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den nationella upphandlingsstrategin lyfter fram universell utformning som en viktig hörnsten.

Bristen på tillgänglighet kan, enligt diskrimineringslagen, vara en diskrimineringsgrund. Att arbeta aktivt med universell utformning i upphandlings- och inköpsprocesser är en användbar strategi för att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, men också för att säkerställa att byggnader och miljöer ska kunna användas av så många som möjligt. Då inkluderar vi fler och slipper göra anpassningar i efterhand. Det ger också större möjligheter att följa upp hur offentliga medel används i arbetet för en socialt hållbar samhällsutveckling.

7 principer för universell utformning (Certec, Lunds universitets webbplats)

Diskrimineringsgrunder (Diskrimineringsombudsmannens webbplats)

Skillnad på universell utformning och tillgänglighet

Ofta sammankopplas begreppen ”tillgänglighet” med ”universell utformning”, ibland till och med som synonymer till varandra. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga handlar om, ofta mätbara, kriterier för att den byggda miljön ska fungera för just dessa målgrupper.

Universell utformning däremot handlar om ett koncept eller strategi för att möta hela den mänskliga mångfalden. Tillgänglighetskrav kan mötas på många olika sätt, vilket också gäller för universell utformning. Men medan tillgänglighetskraven i praktiken ofta får karaktären av särlösningar, är målet med universell utformning att hitta integrerade lösningar som inte är utpekande eller stigmatiserande för någon användare.

Observera att lagkrav för tillgänglighet och användbarhet självfallet ska uppnås även i lösningar som är baserade på universell utformning.

En vanlig dörr, en tillgänglig dörr med automatisk knapp för öppning och en universellt utformad dörr som öppnas med rörelsesensorer.
Förenklad bild som visar skillnaden mellan tillgänglighet och universell utformning 1. Vanlig dörr med handtag, 2. Tillgänglig automatisk dörr som öppnas med en knapp 3. Universellt utformad automatisk dörr som öppnas med rörelsesensor.

”Universell utformning, eller Universal Design som det heter i internationella sammanhang, är extra kittlande eftersom det handlar om alla människor, inte enbart personer med funktionsnedsättningar. Det står för ett mångfaldstänkande, där designen och designprocesserna handlar lika mycket om den som är vänsterhänt eller högerhänt, introvert eller extrovert som hur mycket en person råkar se eller kan röra sig.", Per-Olov Hedvall, Universitetslektor vid Certec Lunds universitet.

Systematiskt arbete med universell utformning genom hela byggprocessen

En systematisk tillämpning av universell utformning inom samhällsbyggnadsområdet, innebär att synsättet präglar hela byggprocessen.

Här följer en beskrivning av hur ett systematiskt arbete med universell utformning i hela processen kan gå till. De sju delarna kan sedan brytas ned och formuleras för varje skede i byggprocessen, där man också avgör vilka aktiviteter eller åtgärder som behöver vidtas och hur.

På ett övergripande plan handlar det systematiskt tillämpande av universell utformning om

 1. att identifiera potentiella användare och icke användare, deras behov och förväntningar
 2. initiera och leda arbetet
 3. sätta mål för hur universell utformning ska uppnås
 4. avdela stöd och resurser
 5. genomföra planerade aktiviteter
 6. följa upp
 7. återkoppla för vidareutveckling av arbetssättet.

Universell utformning i byggprocessens olika skeden 

Modellen har tagits fram med den aktuella standarden, Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare (SS-EN 17161:2019) som grund. I upphandlingen kan krav ställas på att leverantören ska arbeta utifrån ett systematiskt tillvägagångssätt med hänsyn till universell utformning enligt standarden. Som bevis tar man in dokumentation som visar på att leverantören uppfyller kravet.

Standarden är förbetald av Post och Telestyrelsen och därför helt kostnadsfri att ladda hem!

Ladda ner standarden Tillgänglighet genom universell utformning utan kostnad

Systematiskt arbete med universell utformning i byggprocessen
Modell med de olika stegen för att arbeta systematiskt med universell utformning i byggprocessen.

Implementering av universell utformning i inköpsprocessen

Arbetet med att implementera universell utformning behöver genomsyra varje skede i byggprocessen. Utöver det behöver universell utformning även finnas med i varje fas av inköpsprocessen för varje inköp som sker inom ramen för byggprocessen, det vill säga förberedelse-, upphandlings- och realiseringsfasen. Hur och i vilken omfattning arbetet med universell utformning genomförs i den enskilda upphandlingen beror på var man befinner sig inköpsprocessen.

Modell för strategiskt inköp

Förbereda
Under förberedelsefasen behöver arbetet med att implementera universell utformning genomarbetas även för inköpsprocessens kommande faser. Första steget, att identifiera tänkbara användare och icke användare, deras behov och förväntningar är en viktig utgångspunkt. Efter att ha analyserat marknadsbehov och risker kan målen sättas för hur universell utformning ska uppnås i den aktuella upphandlingen.

Metoder för att identifiera användarna och deras olika behov

Upphandla
Under upphandlingsskedet omvandlas målen till tydliga krav och kriterier som tas in i upphandlingsdokumenten, hur dessa ska värderas under upphandlingen och följas upp i realiseringsskedet.

När ni som upphandlande organisation utformar kraven för att byggnaden/platsen ska komma att fungera för alla användare, kan ni göra indelningar i olika huvudområden där krav utformas. Det kan vara lämpligt att ställa funktionskrav. Med funktionskrav beskrivs vad som ska uppnås i stället för, som vid detaljkrav, hur något ska uppnås. Kraven kopplas ofta till mål och mäts som önskade effekter och resultat. Inom varje område kommer en lång rad designval att ha betydelse för i vilken utsträckning byggnaden eller miljön kommer att kunna användas av alla. De områden ni bör titta på är

 • att ta sig till och från byggnaden eller anläggningen med olika fordon - parkering, avlämning och upphämtning
 • att ta sig till och från byggnaden eller anläggningen – den omgivande miljön
 • byggnaden eller anläggningens entréer
 • att ta sig runt i byggnaden eller anläggningen
 • att använda byggnaden - inredning och utrustning (möbler, knappar, kontrollpaneler med mera)
 • att ta sig ut ur byggnaden vid en nödsituation.

Tips på saker att tänka på vid utformning av krav för universell utformning 

Funktionskrav i upphandling

Realisera
I de avtal som sluts ska kriterierna med koppling till universell utformning formuleras på sådant sätt att också uppföljning är möjlig. Uppföljning genomförs utifrån den plan som satts i upphandlingsskedet.

Ändringar av avtal 

Bildexempel universell utformning i byggd miljö

Vi beskriver hur andra har arbetat med universell utformning i byggd miljö och visar några bildexempel på hur universell utformning kan uttryckas i det färdigbyggda. Exemplen handlar om nybyggnad, ombyggnad och inspirerade lösningar vid anläggning av platser.

Bildexempel universell utformning i byggd miljö