Start
Man i rullstol fikar vid en universellt utformad parkbänk. Bordet har en förlängd bordsskiva så att en rullstol, rollator eller barnvagn kan köra in under.
För att så många som möjligt ska kunna ta del av naturupplevelser har Sollentuna kommun utgått från universell utformning när man har skapat utomhusmiljöer. Bordet har en förlängd bordsskiva för att en rullstol, rollator eller barnvagn ska kunna köra in under.

En grundlig behovsanalys och samverkan var en förutsättning för att skapa naturupplevelser för alla

Publicerad 24 maj 2021
 • Tillgänglighet

Intresset för naturupplevelser har ökat och fler vill ha möjlighet att ta sig ut till naturområden. En viktig del av Sollentuna kommuns naturvårdsarbete har under många år varit att alla invånare ska ha möjlighet att ta del av naturupplevelser, oavsett funktionsförmåga. Genom att sätta tydliga mål, göra en grundlig behovsanalys och samverka med experter har kommunen nu skapat tillgängliga naturområden för alla.

Målet för regeringens friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. Ett av de tio målen för friluftspolitiken, är att naturen ska vara tillgänglig för alla. Offentlig sektor har ett särskilt ansvar för att det blir så. Sollentuna kommun vill verkställa detta och har därför fastslagit i sin översiktsplan att alla invånare i kommunen ska ha tillgång till naturen. 

Kunskapsinsamling om tillgänglighet i naturen

Under de senaste tio åren har Sollentuna kommun införskaffat sig kunskap om tillgänglighet i naturområden genom att delta i olika externa projekt. 

I ett arbete med Stockholmsregionen gröna kilar (den stjärnformiga struktur av naturområden som sträcker sig från förorternas ytterkanter ända in till Stockholms centrala delar) lyftes upplevelsevärden för besökare i länets grönstruktur fram. Regionens olika kommunerna tog fram egna besöksmål. Sollentunas mål för besökare är bland annat att skapa naturområden för alla. 

Sollentuna har även medverkat i ett projekt tillsammans med Länsmuseet om tillgänglig natur med ljudguidning. Kommunen har också deltagit i en konferens om tillgänglig natur som Länsstyrelsen arrangerade. 

Grundlig behovsanalys och samverkan med experter på tillgänglighet 

När Sollentuna fick bidrag från Länsstyrelsen påskyndades arbetet med att se över och utveckla tillgängligheten i kommunens naturreservat och naturområden. I projektet utgick Sollentuna från sin tidigare insamlade kunskap, men gjorde dessutom ett grundligt förarbete. Utifrån en behovsanalys tog kommunen fram underlag med egna ritningar och anvisningar för hur de skulle bygga och skapa tillgängliga naturområden. 

För att komplettera sin egen kunskap och erfarenhet hade kommunen en dialog med Sollentunas lokala funktionshinderråd. Kommunen direktupphandlade även konsulten Anders Andrae som förutom ett brinnande intresse för naturen och stor kunskap om tillgänglighet, själv har egna erfarenheter genom att han sitter i rullstol. Anders har varit med ute i fält och medverkat i planering och utformning av de olika insatserna.

- Naturen är till för alla, även för människor med olika funktionsnedsättningar När en kommun planerar att göra sina naturområden mer tillgängliga bör de inte bara tänka på tillgängliga platser, utan även hur besökarna ska ta sig dit. Jag har sett flera exempel där man inte har tänkte hela vägen. Till exempel en tillgänglig fjällstation, dit man bara kan ta sig med helikopter, säger Anders Andrae, som driver konsultföretaget Willut.

Sollentunas åtgärder för att skapa tillgänglighet kan delas in i följande 

 • informationstavlor 
 • grillplatser – nyanlagda och ombyggda 
 • sittstockar och -bänkar
 • bänkbord 
 • ramp över ojämn mark 
 • utsiktplattform låg 
 • gångytor med stenmjöl – nyanlagda och ombyggda. 
Ett bänkbord står på en yta med fint grus invid en skogsdunge.
Ett bänkbord som har skapats utifrån universell design som ska passa alla, även för personer som till exempel har gipsat ben och går med kryckor, sitter i rullstol, har en rollator eller barnvagn som går att köra under. Ryggstödet är bra för alla som är lite ostabila i kroppen och behöver skydd för att ramla bakåt, som äldre eller små barn. 

Ytterligare åtgärder som låga informationstavlor, badramp, tillgängliga utetoaletter och uteplatser har successivt genomförts. 

- Det är viktigt att bevara naturen samtidigt som man gör den tillgänglig. Naturen ska funka för så många som möjligt utan allt för stora ingrepp. Tänk rätt från början så blir det inte så dyrt, menar Anders.

Tillgänglighet utifrån flera perspektiv

I projektet har kommunen försökt att inte bara tänka fysisk tillgänglighet utan även tillgänglig information. Personer med nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel och även kognitiva funktionsnedsättningar ska få möjlighet till att uppleva naturen. 

Informationstavla med QR-kod
Informationstavla med QR-kod, vilket gör att besökare kan ta del av informationen genom att få den uppläst via sina mobiltelefoner.

Längs de olika naturlederna finns det QR-koder med information, som besökarna via sina egna mobiltelefonen kan ta del av. Det underlättar för personer med synnedsättning men också för de som har dyslexi. Sollentuna kommun har på sin webbplats även utförlig information om kommunens naturområden och -reservat. Där finns även möjlighet att besöka naturen virtuellt, eftersom de är filmade med drönare. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar, som har ett stort behov av planering och struktur, har på så sätt möjlighet att i förväg planera utflykter och vandringar.

Upplev naturreservaten med VR-glasögon

Riktlinjer för god tillgänglighet och universell design har varit utgångspunkten

Sollentuna kommun har utgått från de anvisningar och riktlinjer som finns för god tillgänglighet. Bland annat har de använt handboken ” Tillgängliga natur- och kulturområden” som Naturvårdsverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Handisam (nuvarande Myndigheten för delaktighet) har tagit fram. Handbokens del 2 riktar sig till alla som planerar, upphandlar och genomför olika typer av tillgänglighetsåtgärder i naturområden. Handboken innehåller även några goda exempel som kan inspirera.

Tillgängliga natur- och kulturområden - En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade områden (Naturvårdsverkets webbplats)

En viktig utgångspunkt har varit principen om universell utformning, som innebär att utforma nya miljöer så att de ska kunna användas av alla invånare i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller specialutformning. 

- Vår grundtanke har varit att vi inte ska ha tillgängliga platser bara på några få utvalda ställen, utan det ska vara den nya standarden. Sen kan det naturligtvis finnas undantag, till exempel platser som från början ligger långt ut i svårtillgänglig terräng och som inte är tillgängliga som fysisk plats, säger Rikard Dahlén, naturvårdschef Sollentuna kommun.

Praktiskt naturvårdsarbete och underhåll

När det gäller praktiskt naturvårdsarbete har Sollentuna under alla år anlitat sin egen arbetsmarknadsenhet, som har ett eget snickeri och personal som kan arbete med anläggningar i naturen. Kommunen har även en egen tillsynsman och naturvårdare som arbetar praktiskt med anläggningarna i naturen. 

Inom vissa projekt har de timanställd personal. För vissa specialdetaljer som till exempel säkra och tillgängliga grillar till naturreservaten har de direktupphandlat smed och snickeri för informationstavlor. I de fallen har de själva tagit fram ritningarna. Det mesta är gjort i egen regi. Kommunen har känt att de vill kunna ändra och förfina under projektet gång. 

Tips för att skapa ett tillgängligt naturområde

 • Definiera tydliga mål och syften.
 • Gör en grundlig behovsanalys.
 • Utgå från inkluderande (universell) utformning, i stället för att göra kostsamma specialanpassningar senare.
 • Tänk inte bara på att ha tillgängliga platser ute i naturen, utan även framkomligheten dit.
 • Identifiera samarbetspartners som har kunskap, till exempel lokala funktionsråd. 
 • Kontakta gärna en konsult som är expert på tillgänglighet i naturen tidigt i projektet för att undvika fel längre fram som blir kostsamma.