Start

Direktupphandling

Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

När kan direktupphandling användas? 

Direktupphandling kan användas i fyra situationer: 

 • om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen 
 • i vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering 
 • om det finns synnerliga skäl 
 • vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av överprövning.

Vägledning - Får jag direktupphandla?

Skärmklipp från vägledningen. En glad ung kvinna står med armarna i kors. Bredvid står texten "Får jag direktupphandla?" och en knapp under med texten "Starta"

Vår interaktiva vägledning om direktupphandling guidar på ett lättillgängligt sätt upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. 

Vägledning: Får jag direktupphandla?

Vägledningen är framtagen i samarbete med Konkurrensverket.

Så går det till

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras. Det finns till exempel inga krav på annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Det är möjligt att förhandla med leverantörer. 

Utgå alltid från upphandlingsprinciperna 

Även vid direktupphandlingar ska de upphandlande organisationerna alltid utgå från de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om:

 • likabehandling 
 • icke-diskriminering 
 • öppenhet 
 • ömsesidigt erkännande
 • proportionalitet. 

De grundläggande upphandlingsprinciperna 

Ska anta riktlinjer för direktupphandling och dokumentationsplikt 

Upphandlande organisationer ska anta riktlinjer för direktupphandling samt dokumentera skälen för inköp som uppgår till minst 100 000 kronor. 

Krav på riktlinjer för direktupphandling (Konkurrensverkets webbplats) 
Dokumentation av direktupphandlingar (Konkurrensverkets webbplats)

Blankett för att dokumentera direktupphandlingar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett förslag på en blankett för att dokumentera direktupphandlingar. 

Ladda ner dokumentationsblanketten

En upphandlande organisations riktlinjer kan till exempel innehålla krav på att man begär in anbud från flera leverantörer om värdet av det som ska köpas överstiger vissa belopp eller att man i vissa situationer ska bjuda in intresserade leverantörer genom att annonsera upphandlingen. 

För att underlätta hanteringen och öka effekten av direktupphandlingarna kan det vara nödvändigt att skaffa ett elektroniskt systemstöd för att säkerställa ordning och reda bland inköp och avtal. 

Ofta krav att följa annan lagstiftning 

De flesta upphandlande organisationer har krav på sin ekonomiska förvaltning som följer av annan lagstiftning, till exempel myndighetsförordningen eller kommunallagen. Detta kan medföra att organisationen måste säkerställa att direktupphandlingen genomförs på ett affärsmässigt sätt även om det inte följer några formkrav av upphandlingslagstiftningen. 

Kan annonsera avsikten att direktupphandla 

En upphandlande organisation som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling får informera om sin avsikt genom en annons. En sådan annons, om den är korrekt utformad, påverkar möjligheten att överpröva direktupphandlingen. 

Överprövning

Utmärkande med förfarandet 

 • Lämpar sig för mindre uppdrag om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen. 
 • Det finns inga formkrav vilket gör det till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. 

Att tänka på 

 • Den upphandlande organisationen måste fortfarande dokumentera inköp som uppgår till minst 100 000 kronor. 
 • Det finns särskilda regler om att beräkna värdet av en upphandling. Dessa regler måste även tillämpas när den upphandlande organisationen avgör om den får direktupphandla med hänsyn till upphandlingens låga värde.
 • Upphandlande organisationers egna fastställda riktlinjer för direktupphandlingar kan ha beloppsgränser som kan vara betydligt lägre än direktupphandlingsgränsen, viket kan begränsa användbarheten till mindre uppdrag.