Start

Direktupphandling

Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Nya regler från 1 februari

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

När kan direktupphandling användas? 

Direktupphandling kan användas i tre situationer: 

 • om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen 
 • i vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering 
 • om det finns synnerliga skäl. 

Vägledning - Får jag direktupphandla?

Vår interaktiva vägledning om direktupphandling guidar på ett lättillgängligt sätt upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. Vägledningen är framtagen i samarbete med Konkurrensverket.

Vägledningen är under uppdatering  länk publiceras på nytt när detta är klart.

Så går det till 

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras. Det finns till exempel inga krav på annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Det är möjligt att förhandla med leverantörer. 

Utgå alltid från upphandlingsprinciperna 

Även vid direktupphandlingar ska de upphandlande organisationerna alltid utgå från de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om:  

 • likabehandling 
 • icke-diskriminering 
 • öppenhet 
 • ömsesidigt erkännande
 • proportionalitet. 

De grundläggande upphandlingsprinciperna 

Ska anta riktlinjer för direktupphandling och dokumentationsplikt 

Upphandlande organisationer ska anta riktlinjer för direktupphandling samt dokumentera skälen för inköp som överstiger 100 000 kronor. 

En upphandlande organisations riktlinjer kan till exempel innehålla krav på att man begär in anbud från flera leverantörer om värdet av det som ska köpas överstiger vissa belopp eller att man i vissa situationer ska bjuda in intresserade leverantörer genom att annonsera upphandlingen. 

För att underlätta hanteringen och öka effekten av direktupphandlingarna kan det vara nödvändigt att skaffa ett elektroniskt systemstöd för att säkerställa ordning och reda bland inköp och avtal. 

Ofta krav att följa annan lagstiftning 

De flesta upphandlande organisationer har krav på sin ekonomiska förvaltning som följer av annan lagstiftning, till exempel myndighetsförordningen eller kommunallagen. Detta kan medföra att organisationen måste säkerställa att direktupphandlingen genomförs på ett affärsmässigt sätt även om det inte följer några formkrav av upphandlingslagstiftningen. 

Kan annonsera avsikten att direktupphandla 

En upphandlande organisation som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling får enligt LOU och LUF informera om sin avsikt genom en annons. En sådan annons, om den är korrekt utformad, påverkar möjligheten att överpröva direktupphandlingen. 

Överprövning 

Utmärkande med förfarandet 

 • Lämpar sig för mindre uppdrag om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen. 
 • Det finns inga formkrav vilket gör det till en enkel process utan krav på annonsering eller anbud i visst format. 

Att tänka på 

 • Den upphandlande organisationen måste fortfarande dokumentera inköp som överstiger 100 000 kronor. 
 • Värdet av en direktupphandling räknas ut genom att alla varor och tjänster av samma slag som den upphandlande organisationen har under ett räkenskapsår, räknas ihop. Är avtalet längre än ett år, ska hela avtalets löptid räknas med. Eventuella options- och förlängningsklausuler ska även räknas med. Om beräkningen inte görs korrekt finns därmed risk för att direktupphandlingsgränsen överskrids. 
 • Upphandlande organisationers egna fastställda riktlinjer för direktupphandlingar kan ha beloppsgränser som kan vara betydligt lägre än direktupphandlingsgränsen, viket kan begränsa användbarheten till mindre uppdrag. 

Källhänvisningar

 1. 19 kap. 4 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling  (LOU)/ Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – Definition av direktupphandling 
 2. 19 kap. 7 § LOU/LUF – Val av upphandlingsförfarande och krav på riktlinjer vid direktupphandling 
 3. 19 kap. 13 § LOU/LUF – Annonsering av tilldelning av kontrakt genom direktupphandling 
 4. 19 kap. 30 § LOU/LUF – Dokumentation av upphandling