Start

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering innebär att den upphandlande organisationen får vända sig direkt till en leverantör för en direktupphandling, om förutsättningarna för förfarandet är uppfyllda. Förfarandet får bara tillämpas vid vissa undantagssituationer och ska tillämpas restriktivt.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 

När kan förfarandet användas? 

Nedan beskrivs de undantagssituationer där det är tillåtet att använda förfarandet. 

Så går det till 

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering är ett förfarande i vilket den upphandlande organisationen kan förhandla med en eller flera leverantörer. Förfarandet kräver inte att den upphandlande organisationen uppsöker marknadens konkurrens genom annonsering. 

Förhandling vid offentlig upphandling

En upphandling som genomförs enligt detta förfarande är inte underkastad reglerna om anbudstider och det finns inte heller någon skyldighet att iaktta avtalsspärr innan avtal ingås. De grundläggande upphandlingsprinciperna ska dock alltid beaktas. 

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering kallas ibland även ”direktivstyrd direktupphandling” (eller bara ”direktupphandling”) eftersom det i praktiken är en direktupphandling över tröskelvärdena som genomförs.   

Direktupphandling