Start

Hur lång tid får gå mellan ett avbrytande och en övergång till exempelvis en direktupphandling?

Hej,
Efter att ha genomfört ett avbrytande pga inga lämpliga anbud. Hur lång tid efter avbrytandet har jag rätt att direktupphandla enligt samma underlag?

Gustav Thörn

Publicerad 24 februari 2022

Hej Gustav,

Det finns ingen tidsgräns angiven varken i lagen eller i dess förarbeten för hur lång tid som får förflyta mellan den ursprungliga annonserade upphandlingen och övergången till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling. Hur lång tid efter ett avbrytande som den nya upphandlingen måste genomföras enligt samma underlag för att det ska vara tillåtet att genomföra upphandlingen utan att annonsera den på nytt måste alltså bedömas i varje enskilt fallet.

För att det ska vara tillåtet med en övergång så får inte de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten ändras väsentligt. Exakt vad som är en väsentlig ändring framgår inte av den bestämmelse som medger att övergången är tillåten. Däremot diskuteras detta i förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) när det exempelvis gäller skyldigheten att förlänga tidsfristen för anbudsinlämning vid väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten. Även när det gäller vilka ändringar som är möjliga att göra i ett befintligt ramavtal eller kontrakt reglerar situationer finns vägledning i lagen och dess förarbeten om vad som kan vara en väsentlig ändring. Det gemensamma för när en ändring ska anses vara väsentlig är om ändringen skulle medföra att andra anbudssökanden ges tillträde än de som ursprungligen valdes eller att ytterligare deltagare anmäler sig till upphandlingsförfarandet.

En sådan ändring kan vara att tiden för när uppdraget ska utföras har ändrats på så sätt att fler leverantörer hade kunnat vara med och lämna anbud om dessa tider var aktuella redan i samband med den annonserade upphandlingen. Det skulle också kunna vara en väsentlig ändring om leverantörsmarknaden helt har förändrats från tiden mellan den första anbudsinlämningen till tiden för när det förhandlade förfarandet eller direktupphandlingen påbörjas. För att inte riskera att tidpunkten för anbudsinlämning eller uppdragets utförande ska anses vara en sådan väsentlig förändring som innebär att det inte är tillåtet med en övergång bör den upphandlande organisationen genomföra det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering eller direktupphandling i så nära anslutning till den ursprungliga och avbrutna upphandlingen som möjligt.

Läs mer om förutsättningarna för att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt hur övergången går till rent praktiskt i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – möjlighet att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering då det inte har kommit in några lämpliga anbudsansökningar eller anbud vid en direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. 7 § tredje stycket – direktupphandling får användas i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda (bestämmelsen gäller för upphandlingar som påbörjades innan den 1 februari 2022)
  • 19 a kap. 3 § LOU – direktupphandling får användas om inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud vid en icke-direktivstyrd upphandling (bestämmelsen gäller för upphandlingar som påbörjades från och med den 1 februari 2022)
  • prop. 2015/16:195 s. 644 och s. 845 – diskussion om vad som anses vara en väsentlig ändring
  • 17 kap. 14 § andra stycket, första punkten LOU – en ändring ska anses vara väsentlig om den inför nya villkor som, om den hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

02 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.