Start

Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU

Vad händer om man endast får in ogiltiga, oacceptabla eller olämpliga anbud i en upphandling?

Kan man övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering då? Och hur går en sådan övergång i så fall till?

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 09 februari 2018

I detta inlägg ges en översiktlig redogörelse för när det är möjligt att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingar över tröskelvärdena
Om en upphandlande myndighet har tillämpat ett öppet eller selektivt upphandlingsförfarande erbjuder LOU två möjligheter att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Första möjligheten är när inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud har kommit in och den andra möjligheten är när anbuden är ogiltiga eller oacceptabla.

Det kan förtydligas att vi både beskriver förutsättningarna för att tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (möjlighet till övergång 1) och ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, där det under vissa förutsättningar är möjligt att avstå från annonsering (möjlighet till övergång 2). I praktiken handlar det även i det sistnämnda fallet om ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det är dock nödvändigt att särskilja dessa två, eftersom det vid avsteg från annonsering vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering finns en begränsning i vilka som får bjudas in till förhandling.

Det finns inget stöd i LOU för att det skulle vara möjligt att övergå från ett annat förfarande än ett öppet eller selektivt förfarande till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Hur detta kommer sig har diskuterats i litteraturen och något tydligt motiv framgår dessvärre inte av rättskällorna. Följden bör bli att upphandlingen i sådana fall behöver avbrytas för att annonseras på nytt.

Möjlighet till övergång 1: Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud
En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt.

När har inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud inkommit?
 • En anbudsansökan anses olämplig om den berörda leverantören ska eller kan uteslutas enligt 13 kap. LOU eller inte uppfyller de kvalificeringskrav som myndigheten har fastställt.
 • Ett anbud anses olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten.
 • Rättsläget för vad som krävs för att ett anbud ska anses vara irrelevant för kontraktet är oklart.
 • EU-domstolen har dock uttalat att ett anbud även kan anses olämpligt om det är oacceptabelt, till exempel därför att det överskrider den upphandlande organisationens budget (se vidare under ”Möjlighet till övergång 2” nedan).
 • Därutöver kan vägledning eventuellt hämtas från en relativt gammal kommentar från Kommissionen, ”Anbud anses olämpliga när de är oacceptabla eller ogiltiga i den mening som förklaras ovan och dessutom har ett innehåll som saknar relevans för upphandlingen och är därför helt otillräckliga för den upphandlande myndighetens ändamål som det definierats i förfrågningsunderlaget. Av denna anledning är inlämning av sådana anbud att jämställa med att det inte har inkommit några anbud.” (vår översättning och kursivering) (se Guide to the community rules on public procurement of services – other than in the water, energy, transport and telecommunications sectors, s. 22). Kommissionens kommentar avser den aktuella bestämmelsens motsvarighet i förrförra LOU-direktivet (artikel 11(3)(a) i 92/50/EEG). Kommentaren publicerades 4 juni 1997, dess betydelse i förhållande till nu gällande rätt är därför oklar.
 • Om myndigheten inte har fått in några anbud alls är det att likställa med att inga lämpliga anbud har inkommit.
När anses villkoren i upphandlingsdokumenten inte ha ändrats väsentligt?
Förutom att anbudsansökan eller anbudet ska anses vara olämpliga, så ska de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt. Det är inte möjligt att kategoriskt ange vilka ändringar av upphandlingsdokumenten som är att anse som väsentliga eftersom bedömningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Mindre ändringar bör dock vara tillåtna. En ändring kan till exempel vara väsentlig om den innebär att det införs villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen.

Möjlighet till övergång 2: Ogiltiga eller oacceptabla anbud

Den upphandlande myndigheten får även under vissa förutsättningar använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om de anbud som lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogiltiga eller inte acceptabla.

När anses anbud vara ogiltiga?
Det finns ingen redogörelse för vad som gör att ett anbud anses ogiltigt, men i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) finns en icke uttömmande lista med exempel. Där anges att i synnerhet följande ska anses vara ogiltiga:
 • anbud som inte överensstämmer med upphandlingsdokumenten,
 • anbud som kommit in för sent,
 • anbud där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption, eller
 • anbud som den upphandlande myndigheten funnit onormalt låga.
När anses anbud vara oacceptabla?
Oacceptabla anbud anses i synnerhet vara anbud som lämnats in av anbudsgivare som inte uppfyller kvalifikationskraven. Även anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds, anses vara oacceptabla.

Förutsättningar för att använda förhandlat förfarande när anbuden är ogiltiga eller oacceptabla
När anbuden anses vara ogiltiga eller oacceptabla får den upphandlande myndigheten övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, det vill säga avstå från att annonsera upphandlingen på nytt, om den i förfarandet tar med endast de anbudsgivare som
 1. inte ska uteslutas enligt bestämmelserna i 13 kap. LOU,
 1. uppfyller de krav som anges i 14 kap. LOU och de kriterier eller regler som myndigheten har angett att den kommer att tillämpa vid urvalet av anbudssökande, och
 1. har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfarandet i det föregående öppna eller selektiva förfarandet.
Vad som avses med ”de formella kraven” framgår dock inte av rättskällorna. För att bestämmelsen ska ha ett ändamålsenligt tillämpningsområde är det rimligt att anta att ”formella krav” har ett snävare tillämpningsområde än ”ogiltiga anbud” och endast de formella krav som myndigheten ställt på anbuden bör avses. Exempel på formella krav är att anbud ska lämnas i tid och är avfattade på rätt språk. Någon kategorisk gränsdragning av vad som utgör formella krav är svår att göra.

En bedömning av vilka anbudsgivare som ska bjudas in till det nya förfarandet får bedömas utifrån kraven i de aktuella upphandlingsdokumenten och omständigheterna i det enskilda fallet.

Vilka ändringar av de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten som kan göras i det nya förfarandet är oklart. Exempelvis saknar bestämmelsen en motsvarande formulering likt den som reglerar när inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud har kommit in (om att upphandlingsdokumenten inte får ändras väsentligt). Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Upphandlingar under tröskelvärdet samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster

Som framgått ovan gäller reglerna om övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid öppet och selektivt förfarande. Vid upphandling enligt de icke direktivstyrda reglerna finns motsvarande möjligheter, men i stället för övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering övergår myndigheten från andra förfaranden till direktupphandling. Möjligheterna att övergå till direktupphandling efter en upphandling på det icke-direktivstyrda områden regleras i 19 a kap. 3–4 §§ och motsvarar de regler vi har redogjort för ovan.

Inga lämpliga anbud vid en förnyad konkurrensutsättning
Om en upphandlande myndighet har genomfört en förnyad konkurrensutsättning och detta inte har resulterat i några anbud kan det, enligt Konkurrensverket, inte likställas med att myndigheten har genomfört ett resultatlöst annonserat förfarande enligt tillämplig bestämmelse i LOU. Någon möjlighet att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering föreligger därmed inte

Ett alternativt sätt att hantera situationen att det inte kommer in några anbud vid en förnyad konkurrensutsättning är att genomföra en ny förnyad konkurrensutsättning. Inför den bör myndigheten överväga om det finns möjligheter att utforma den förnyade konkurrensutsättningen på ett annat sätt än den tidigare inom ramen för villkoren i ramavtalet. Myndigheten kan även överväga att genomföra en egen upphandling vid sidan om ramavtalet.

Vad får man förhandla om?

Målet med förhandlingarna är att förbättra anbuden så att den upphandlande myndigheten kan erhålla varor, tjänster och byggentreprenader som är anpassade till dess särskilda behov. De inlämnade anbuden ska därmed anpassas till underlaget, och inte tvärtom.

Vad som är tillåtet att förhandla om har tidigare beskrivits i inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU?.

Vilka anbudsgivare får bjudas in till det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering?

Om inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud har kommit in får den upphandlande myndigheten vända sig till vilken leverantör som helst. Notera att myndigheten ska beakta de grundläggande upphandlingsprinciperna i ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Detta betyder dock inte att alla leverantörer behöver bjudas in.

Den upphandlande myndigheten bör av naturliga skäl inte vända sig till en leverantör som har lämnat ett olämpligt anbud i det föregående öppna eller selektiva förfarandet. Detta då leverantören sannolikt inte kan leverera det som myndigheten efterfrågar när den precis har lämnat ett motsvarande anbud som är irrelevant för kontraktet och som inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten.

Har bara ogiltiga eller oacceptabla kommit in, får myndigheten enbart bjuda de anbudsgivare som uppfyller de tre förutsättningar som anges ovan under rubrik Möjlighet till övergång 2: Ogiltiga eller oacceptabla anbud.

Hur övergången går till rent praktiskt
Det finns inga bestämmelser i LOU om hur övergången går till rent praktiskt, men vår tolkning är att i något skede anses den tidigare upphandlingen avslutad och en ny påbörjad. Det finns dock inget formellt krav på att myndigheten ska avbryta den föregående upphandlingen och därmed meddela ett formellt avbrytandebeslut för att kunna övergå till ett förhandlat förfarande.

För att undvika missförstånd kan det vara lämpligt att informera om beslutet att avbryta upphandlingen och informera om att ett nytt upphandlingsförfarande är påbörjat. Upphandlingsmyndigheten har dock inte meddelat någon rekommendation eller uppfattning i frågan, utan en bedömning får göras i det enskilda fallet.

Om det krävs ett avbrytandebeslut eller inte utvecklas ytterligare i inlägget krävs det ett avbrytandebeslut vid övergång till förhandlat förfarande? vår Frågeportal.

Vad händer om man endast fått in ett anbud?
En övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering förutsätter alltså att de anbud som har kommit in inte kan godtas av någon anledning. Om det inkomna anbudet eller anbudsansökan varken är olämpligt, ogiltigt eller oacceptabelt på det sätt som beskrivs ovan saknas det därmed förutsättningar för en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Om myndigheten önskar att avbryta upphandlingen krävs sakligt godtagbara skäl. Att endast en lämplig anbudsgivare återstår kan utgöra ett sådant skäl på grund av bristande konkurrens. Men det är inte obligatoriskt att avbryta upphandlingen om endast ett anbud har kommit in. Det kan vara så att det enda anbudet kan vara förmånligt för myndigheten.

Mer information om avbrytande av en upphandling finns i inlägget Får en upphandling avbrytas? i vår Frågeportal och på vår webbplats.

Vad händer om man inte fått in några anbud alls?
Har myndigheten inte fått in några anbud är det att likställa med att inga lämpliga anbud har kommit in. Det ligger i sakens natur att om inga anbudsansökningar eller anbud har lämnats, så har heller inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud lämnats. Det betyder att en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan vara möjlig om de övriga förutsättningarna enligt 6 kap. 12 § LOU är uppfyllda. Att inga anbud alls har kommit in utgör även sakliga skäl för den upphandlande myndigheten att avbryta och göra om upphandlingen. (Se under rubrik Möjlighet 1: Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud för mer information).

Övrigt att tänka på
Utöver en upphandlingsrättslig bedömning av det enskilda fallet, behöver myndigheten även göra en affärsmässig bedömning. Det är i vissa fall möjligt att vända sig till enbart en leverantör, men som huvudregel bör alltid möjligheter till konkurrens utnyttjas. Tänk på att ett undantag från annonseringsplikten inte nödvändigtvis alltid medför undantag från att använda tillgänglig konkurrens.

Det kan vara lämpligt att analysera anledningarna till att inga anbud lämnades. Behöver utformningen av upphandlingsdokumenten ändras eller hade marknaden inte möjlighet att lämna anbud just vid den tidpunkten? Kan det vara lämpligt att testa att annonsera upphandlingen på nytt?

Källhänvisningar
 • 6 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud
 • 6 kap. 16 § LOU – de anbud som lämnats är ogiltiga eller inte acceptabla
 • 6 kap. 13 § LOU – vad som avses med olämpliga anbudsansökningar eller anbud
 • 12 kap. 12 § andra stycket LOU – skriftlig underrättelse, där skälen för beslutet anges, ska lämnas när myndigheten beslutar att avbryta eller göra om en upphandling
 • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 549–550-18 – där det bland annat framgår att rättsläget är oklart vad som krävs för att ett anbud ska anses vara irrelevant för kontraktet
 • EU-domstolens dom i mål C-376/21, punkt 62 – ett anbud ska anses olämpligt om det är oacceptabelt, bland annat anbud från anbudsgivare vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds
 • artikel 26.4 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – där det anges att i synnerhet anbud som inte överensstämmer med upphandlingsdokumenten, som inkommit för sent, där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption, eller som den upphandlande myndigheten funnit onormalt låga, ska anses vara ogiltiga
 • prop. 2015/16:195 s. 994 – där det anges att uppräkningen på exempel på ogiltiga anbud i artikel 26.4 b i LOU-direktivet inte är uttömmande
 • prop. 2015/16:195 s. 575 – där det anges att även anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds, anses vara oacceptabla
 • Förvaltningsrätten i Umeås dom i mål nr 1481–16 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 566–17 – med ”formella krav” bör endast avses de formella krav som den upphandlande myndigheten ställt på anbuden19 kap. 3 § LOU – direktupphandling till följd av olämpliga anbudsansökningar eller anbud vid upphandling enligt 19 kap. LOU  
 • 19 a kap. 4 § LOU – direktupphandling till följd av ogiltiga eller oacceptabla anbud vid upphandling enligt 19 kap. LOU
 • Konkurrensverkets beslut i ärendet med dnr 179/2014 – där det framgår att Konkurrensverket inte anser att en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering är möjlig som en följd av att en upphandlande myndighet vid en förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal inte har erhållit några anbud
 • Rosén Andersson, med flera, Lagen om offentlig upphandling - en kommentar, 2:a uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm (2015) s. 257 – det finns inte något stöd i LOU för att det skulle vara möjligt att övergå från ett förhandlat förfarande med föregående annonsering till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering
 • prop. 2015/16:195 s. 997 - det ligger i sakens natur att om inga anbudsansökningar eller anbud har lämnats, så har heller inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud lämnats
 • prop. 2013/14:133 s. 20 och 27 samt Konkurrensverket yttrande dnr 346/2010 – undantag från annonseringsplikten behöver inte nödvändigtvis alltid medföra undantag från att använda tillgänglig konkurrens.
Med vänlig hälsning

Upphandlingsmyndigheten

09 februari 2018 (Uppdaterat 27 september 2022)

Hej,

Jag har några följdfrågor.

1) Vad innebär att inte uppfylla kvalifikationskraven (under rubriken När anses anbud vara oacceptabla)? Vad är skillnaden mellan kvalifikationskrav och kvalificeringskrav? Man får väl bara gå vidare med de anbud som uppfyller kvalificeringskraven?
2) Hur hanterar man situationen att man får in flera anbud som är behäftade med olika fel (något är olämpligt, något är ogiltigt och något är oacceptabelt)? Förutsätter bestämmelserna om övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering att anbuden har "samma fel"?


Monica

14 augusti 2020

Hej Monica,

Vad är skillnaden mellan kvalifikation och kvalificeringskrav?
Inledningsvis kan noteras att den svenska lagstiftaren valde att i samband med implementeringen av LOU-direktivet till svensk lagstiftning, i vissa fall ändra den terminologi som används i direktivet och i vissa fall implementera terminologin rakt av. Termen kvalifikation i samband med bedömningen av vad som i synnerhet ska anses vara ett oacceptabelt anbud är en sådan term som är direkt hämtat från direktivet och där den svenska lagstiftaren har valt att inte återge termen direkt i lagtexten utan hänvisar i förarbetena till den svenska lagen, till direktivet för tolkning. Kvalificeringskrav är däremot en term som inte återfinns i direktivet utan som har tillkommit i samband med direktivets implementering i svensk rätt. I direktivet används istället termen urvalskriterier för att benämna det som vi i Sverige benämner som kvalificeringskrav. Någon skillnad mellan definitionen av urvalskriterier och kvalificeringskrav finns dock inte utan båda termerna avser de krav som en upphandlande myndighet får ställa på leverantörernas lämplighet och allmänna förmåga att fullgöra kontraktet.

Vad gäller termen kvalifikation så finns det, varken i de svenska förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i det bakomliggande EU-direktivet någon självständig definition. Tittar man på hur termen används i direktivet så kan man tolka det som att kvalifikation och urvalskriterierna (det vill säga kvalificeringskraven) inte nödvändigtvis är samma sak men att det kan vara det.

Uppräkningen i direktivet om när ett anbud i synnerhet ska anses vara oacceptabelt är endast exempel, vilket innebär att även om det skulle vara en skillnad mellan termen ”kvalifikation” och ”kvalificering" så är det inte uteslutet att ett anbud som innehåller en brist i kvalificeringskraven skulle kunna anses vara ett oacceptabelt anbud trots att termen ”kvalificeringskrav” inte finns uppräknat i exemplet. Exakt vad som avses med begreppen ”oacceptabla anbud”, ”ogiltiga anbud” och ”olämpliga anbud” samt hur de förhåller sig till varandra är dock något som slutligen får avgöras i rättstillämpningen.

Får man bara bjuda in leverantörer som är kvalificerade till att delta vid en övergång till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 16 § LOU?
Ja, det stämmer. Oavsett vilken omständighet som ligger till grund för att anbudet anses vara ett ogiltigt eller oacceptabelt anbud så är det är endast de anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven som får bjudas in om den upphandlande myndigheten väljer att tillämpa möjligheten att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap 16 § LOU. Ytterligare förutsättningar som måste vara uppfyllda för att anbudsgivaren ska bli inbjuden till förhandlingen är att anbudsgivaren inte ska uteslutas enligt bestämmelserna i 13 kap. LOU samt har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven i den ursprungliga upphandlingen.

Utgår man från att kvalifikationer inte nödvändigtvis har samma betydelse som kvalificering så innebär det att en anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som behövs men som uppfyller kvalificeringskraven som den upphandlande myndigheten har ställt enligt 14 kap. LOU ska bjudas in till förhandlingen, under omständigheterna att övriga förutsättningar också är uppfyllda. Det innebär även att den upphandlande myndigheten inte får rikta sig till en leverantör som inte lämnat anbud i den ursprungliga upphandlingen.

Vill den upphandlande myndigheten säkerställa en hög konkurrens så kan det därför vara lämpligare att övergå till ett förhandlat förfarande med föregående annonsering i enlighet med 6 kap. 6 § LOU.

Måste grunden för anbuden (olämplig, oacceptabelt eller ogiltigt) vara samma för alla anbud för att man ska få övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering?
Frågan är, så vitt vi känner till, inte prövad. Det finns dock inget uttryckligt krav på att grunden (olämplig, oacceptabelt eller ogiltigt) måste vara densamma för alla anbud, för att den upphandlande myndigheten ska få övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. En rimlig tolkning är enligt vår bedömning att grunden inte behöver vara densamma. Däremot så skiljer det sig i vilka leverantörer som den upphandlande myndigheten får bjuda in beroende på vilken grund som föreligger.

Om det exempelvis bara har inkommit olämpliga anbud i en upphandling så har den upphandlande myndigheten möjlighet att direkt övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. I det fallet finns det inga krav på vilka leverantörer som den upphandlande myndigheten får bjuda in till förhandlingen.

Skulle det komma in anbud som på olika grunder är olämpliga, ogiltiga eller oacceptabla så är huvudregeln den att den upphandlande myndigheten får övergå till ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. Den upphandlande myndigheten kan dock välja att avstå från att annonsera upphandlingen på nytt om myndigheten då endast bjuder in de leverantörer som har lämnat anbud och som är kvalificerade, inte ska uteslutas samt uppfyllde de formella kraven i den ursprungliga upphandlingen.

Det finns rättsfall som tyder på att om den upphandlande myndigheten väljer att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 16 § LOU så är det endast möjligt att bjuda in de leverantörer som har lämnat ogiltiga eller oacceptabla anbud, se Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 566–17.

Väljer den upphandlande myndigheten att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering så kan det alltså innebära att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inte får tas med i förhandlingen. Detta gäller exempelvis om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet var ogiltigt på grund av att det kom in för sent och därmed inte uppfyllde de formella kraven i det föregående förfarandet. Myndigheten bör därför, i varje enskilt fall, göra en objektiv och affärsmässig bedömning av vilket förfarande som är lämpligast att övergå till.

Exempel på anbud som på olika grunder är olämpliga, ogiltiga och oacceptabla och vilka av dessa anbud som får bjudas in vid en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 16 § LOU
Tabell som visar anbud som på olika grunder är olämpliga, ogiltiga och oacceptabla.

I sammanhanget bör det även noteras att ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är ett undantagsförfarande. Kriterierna för när det är möjligt att tillämpa förfarandet ska därför tolkas restriktivt och det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att kriterierna för att få tillämpa förfarandet faktiskt är uppfyllda.

Källhänvisningar

 • prop. 2015/16:195 s. 751 – övervägande varför regeringen valt att använda termen ”kvalificeringskrav” istället för direktivets ”urvalskriterier”.
 • prop. 2015/16:195 s. 498 – bestämmelsen om förhandlat förfarande utan föregående annonsering är ett undantagsförfarande och kriterierna för att få tillämpa förfarandet ska tolkas restriktivt
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (EU-direktivet) artikel 26.4 b och artikel 35.5 – definitionen av ogiltiga och oacceptabla anbud
 • prop. 2015/16:195 s. 499–501 – lagstiftarens övervägande till hur bestämmelserna om förhandlat förfarande ska tillämpas
 • 6 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – begränsning på vilka leverantörer som får bjudas in om den upphandlande myndigheten beslutar att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av att de anbud som lämnades vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogiltiga eller oacceptabla.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

03 september 2020 (Uppdaterat 15 november 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.