Start

Får en upphandling avbrytas?

Publicerad 12 april 2018
Fråga 1
Kan en kommun avbryta en upphandling om man i förfrågningsunderlaget inte har angett att man kan göra det.

Fråga 2
Om kommunen vid avbrytande av upphandling anger som skydd för upphandlingsmyndigheten ekonomiska intresse- har man rätt att som leverantör av anbud rätt att få veta vilka ekonomiska intressen det gäller.

Martin

Publicerad 12 april 2018

Hej!

En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Några exempel på sakligt godtagbart skäl:
  • Det återstår bara en lämplig anbudsgivare (bristande konkurrens)
  • Anbuden överstiger den upphandlande myndighetens budget
  • Upphandlingsdokumenten har skrivits på ett felaktigt sätt och att det därför inte är möjligt att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
I beslutet att avbryta en upphandling ska skälen för beslutet framgå. Av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2021 ref. 70 framgår att även om skälen som anges är knapphändiga, exempelvis att upphandlingen avbryts på grund av ”brister i förfrågningsunderlaget” så är det tillräckligt för att tidsfristen för att överpröva avbrytandebeslutet ska börja löpa. För att inte riskera en överprövning orsakad av att en leverantör inte kan ta ställning till om det faktiskt föreligger sakligt godtagbara skäl för avbrytandet bör dock skälen för beslutet vara mer utförligt beskrivet redan i meddelandet om beslutet.

Läs mer
För information om möjligheten att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling se inlägget Går det att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling? i Frågeportalen. Mer information om att avbryta en upphandling finns på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – underrättelseskyldighet vid upphandling över tröskelvärdet förutom sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster, det vill säga direktivstyrda upphandlingar
  • 19 kap. 19 § LOU respektive LUF – underrättelseskyldighet vid upphandling under tröskelvärdet samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, det vill säga icke-direktivstyrda upphandlingar
  • 20 kap. 12 § LOU respektive LUF – tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling
  • C-27/98 Fracasso, C-244/02 Kauppatalo Hansel och RÅ 2009 ref 43 – domar som behandlar frågan om när det föreligger sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling.
  • HFD 2021 ref. 70 - om när tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett beslut om att avbryta en upphandling börjar löpa
Med vänliga hälsningar,

Klara

16 april 2018 (Uppdaterat 15 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.