Start

Får en upphandling avbrytas?

Publicerad 12 april 2018
Fråga 1
Kan en kommun avbryta en upphandling om man i förfrågningsunderlaget inte har angett att man kan göra det.

Fråga 2
Om kommunen vid avbrytande av upphandling anger som skydd för upphandlingsmyndigheten ekonomiska intresse- har man rätt att som leverantör av anbud rätt att få veta vilka ekonomiska intressen det gäller.

Martin

Publicerad 12 april 2018

Hej!

En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Några exempel på sakligt godtagbart skäl:
  • Det återstår bara en lämplig anbudsgivare (bristande konkurrens).
  • Anbuden överstiger den upphandlande myndighetens budget. 
  • Upphandlingsdokumenten har skrivits på ett felaktigt sätt och att det därför inte är möjligt att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
I beslutet att avbryta en upphandling ska skälen för beslutet framgå. Exakt hur utförlig den upphandlande myndigheten måste vara i sina skäl till varför upphandlingen avbrutits är dock svårt att svara på, men syftet med informationen från myndigheten ska vara att ge leverantören så pass mycket information att den kan bilda sig en uppfattning om på vilka grunder upphandlingen avbrutits. De grundläggande upphandlingsprinciperna måste alltid iakttas.

Läs mer
För information om möjligheten att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling se inlägget Går det att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling? i Frågeportalen. Mer information om att avbryta en upphandling finns på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – underrättelseskyldighet vid upphandling över tröskelvärdet förutom sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster, det vill säga direktivstyrda upphandlingar.
  • 19 kap. 29 § LOU respektive LUF –underrättelseskyldighet vid upphandling under tröskelvärdet samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga inte direktivstyrda upphandlingar.
  • 20 kap. 12 § LOU respektive LUF – tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling
  • C-27/98 Fracasso, C-244/02 Kauppatalo Hansel och RÅ 2009 ref 43.
Med vänliga hälsningar,

Klara

16 april 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.