Start

Kan man avbryta en upphandlingen med hänvisning till politiska beslut?

Publicerad 13 mars 2024
Kan man återkalla ett tilldelningsbeslut och sedan därefter avbryta upphandlingen med hänvisning till politiska beslut? Vilka regler gäller?

Daria

Publicerad 13 mars 2024

Hej Daria,

Det är som utgångspunkt möjligt att återkalla en underrättelse om tilldelningsbeslut under förutsättning att inget civilrättsligt bindande avtal har ingåtts. När den upphandlande organisationen har återkallat tilldelningsbeslutet kan den välja om den vill göra om utvärderingen och fatta ett nytt tilldelningsbeslut eller om den vill avbryta upphandlingen.

För att det ska vara möjligt att avbryta en upphandling ska beslutet om avbrytandet grundas på objektiva skäl. Av EU-domstolens praxis framgår att ett beslut att avbryta en upphandling inte är förbehållet undantagssituationer eller situationer då det föreligger tungt vägande skäl. Det finns alltså inte någon skyldighet för en upphandlande organisation att i alla lägen fullfölja en påbörjad upphandling.

Om den upphandlande organisationen inte längre har behov av det som upphandlingen avser med hänvisning till politiska beslut bör det som utgångspunkt vara möjligt att avbryta upphandlingen under förutsättningen att avbrytandebeslutet vilar på sakligt godtagbara skäl, inte är godtyckligt och är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Så vitt vi känner till har dock frågan om ett politiskt beslut alltid kan anses vara ett godtagbart skäl till avbrytande aldrig blivit ställd på sin spets i något domstolsavgörande. Kammarrätten har dock vid ett tillfälle bedömt att ett politiskt beslut om åtstramning av budget har ansetts kunna utgöra sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling. Notera att skälet i målet inte avsåg det politiska beslutet i sig utan handlade om att anbuden översteg den justerade budgeten.

När den upphandlande organisationen väljer att fatta ett beslut om att avbryta upphandlingen ska en underrättelse om detta snarast möjligen skickas till anbudssökandena och anbudsgivarna. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.

Läs mer
Läs mer om möjligheten att avbryta en upphandling på vår webbplats och möjligheten att återkalla ett tilldelningsbeslut i inlägget Kan ett tilldelningsbeslut återkallas? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • EU-domstolens dom i mål C-92/00 HI, punkterna 40 och 41 samt Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2078-17 – en upphandling får avbrytas om det finns sakligt godtagbara skäl
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6164-17 – om ett beslut om avbrytande är godtyckligt och oförenligt med de upphandlingsrättsliga grundprinciperna ska beslutet upphävas
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3613-09 – ett politiskt beslut om åtstramning av budget har ansetts kunna utgöra sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling (dock var skälet i målet att anbuden översteg budget, inte det politiska beslutet i sig).
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

14 mars 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.