Start

Avbryta en upphandling

En upphandling får avbrytas om det finns sakliga skäl för detta. Ett sådant beslut ska följa de grundläggande principerna i allmänhet. Skäl för att avbryta en upphandling kan till exempel vara bristande konkurrens eller oförutsedda händelser.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Det är inte ovanligt att en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) avbryter en upphandling efter att den annonserats. Det finns inget i LOU och LUF som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas utan förutsättningarna för att avbryta en upphandling har utvecklats av domstolarna.

Det är den upphandlande organisationen som ska bevisa att det faktiskt föreligger sakliga skäl för avbrytande.

Domstol har bedömt att sakliga skäl för att avbryta en upphandling kan till exempel vara:

  • bristande konkurrens
  • oförutsedda händelser
  • felaktigt utformad utvärderingsmodell
  • ett alltför högt pris.

Bristande konkurrens

Man får avbryta upphandlingen om endast en leverantör återstår efter leverantörskvalificeringen. Det är inte obligatoriskt att avbryta en upphandling.

Oförutsedda händelser

Oförutsedda händelser kan vara skäl för att avbryta upphandlingen. Ett exempel kan vara om verksamhetsbehovet förändrats på grund av saker som sker i omvärlden. Förutsättningarna för den upphandlande organisationens verksamhet kan också ha förändrats.

Felaktigt utformad utvärderingsmodell

Den upphandlande organisationen får avbryta upphandlingen om utvärderingsmodellen i upphandlingsdokumenten är felaktigt utformad. Om utvärderingsmodellen är utformad på ett sätt som innebär att det inte är möjligt att räkna ut vilket anbud som faktiskt är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet får upphandlande organisation avbryta upphandlingen. Mindre felaktigheter i upphandlingsdokumenten är däremot inte skäl att avbryta upphandlingen.

Alltför högt pris

Den upphandlande organisationen får avbryta upphandlingen om till exempel budgeten överskrids för att varan eller tjänsten blev dyrare än beräknat. Upphandlande organisation ska kunna visa att anbudspriserna verkligen överstiger de budgeterade medlen.

Ett sätt att undvika en sådan situation är att inför upphandlingen göra en noggrann bedömning av kostnaden för varan eller tjänsten som ska upphandlas.

Underrätta anbudsgivarna

Underrätta skriftligen samtliga anbudsgivare som lämnat anbud om att upphandlingen avbryts, skälen för beslutet ska alltid anges. Den upphandlande organisationen ska skicka en skriftlig underrättelse om den beslutar att göra om eller att avbryta upphandlingen. 

När samtliga anbudsgivare är underrättade att upphandlingen avbrutits upphör den absoluta sekretessen.

Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa uppgifter i dokument och handlingar i upphandlingen fortfarande omfattas av sekretess. 

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Överprövning av beslutet

En leverantör som vill begära överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska lämna in en ansökan till förvaltningsrätten. Ansökan ska ha kommit in till domstolen inom 10 dagar från att den upphandlande organisationen har skickat ett elektroniskt meddelande om avbrytandebeslutet till samtliga anbudssökande och anbudsgivare. Om meddelandet skickas på annat sätt än elektroniskt är tidsfristen i stället 15 dagar.

Tidsfristen räknas från den dag den upphandlande organisationen har skickat underrättelse om beslutet och angett skälen för detta. Den påföljande dagen räknas som den första dagen vid beräkningen av tidsfristens längd.

Om den upphandlande organisationen inte har skickat en underrättelse om beslutet till samtliga anbudssökande och anbudsgivare samma dag, utgår man ifrån dagen då den sista underrättelsen skickades.

Domstolsprocessen vid överprövning