Start

Går det att överpröva ett avbrytandebeslut av en direktupphandling?

Publicerad 25 mars 2022
Hej,

Om man genomför en direktupphandling och den sen kommer att behöva avbryta. Är vi skyldig att upprätta ett formellt beslut? Om svaret är Ja, kan de då överprövas? trots att man inte behöver använda avtalsspärr vid direktupphandling?

Matilda

Publicerad 25 mars 2022

Hej Matilda,

Inledningsvis kan nämnas att det inte finns någon skyldighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för en upphandlande organisation att underrätta de leverantörer som har lämnat anbud i en direktupphandling om ett beslut att avbryta densamma. Det är endast när den upphandlande organisationen har beslutet att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal som den upphandlande organisationen har en skyldighet att snarast möjligen underrätta de leverantörer som har lämnat anbud om beslutet.

Eftersom det inte finns någon skyldighet att skicka en underrättelse om avbrytandebeslutet så är det oklart om, och i så fall när, det går att överpröva ett beslut om att avbryta en direktupphandling. Detta eftersom tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avbrytandebeslut som utgångspunkt ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande organisationen har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen. Det saknas alltså en koppling mellan reglerna för överprövning och ett beslut att avbryta en direktupphandling. Frågan har så vitt vi känner till inte prövats av domstol och rättsläget för vilka möjligheter det finns att överpröva ett beslut om att avbryta en direktupphandling får därför betraktas som oklart.

Om den upphandlande organisationen däremot väljer att frivilligt skicka en skriftlig underrättelse om beslutet att avbryta direktupphandlingen och i underrättelsen anger skälen för beslutet så kan det innebära att tidsfristen för att överpröva beslutet aktiveras.

Krav på dokumentation
Det finns ingen skyldighet att upprätta ett formellt beslut om avbrytandet men däremot finns det en skyldighet att dokumentera upphandlingar som överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera den upphandlande organisationens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid en direktupphandling finns endast krav att skriftligen underrätta de leverantörer som har lämnat anbud om den upphandlande organisationens beslut att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal. Någon skyldighet att underrätta leverantörerna vid ett avbrytandebeslut finns inte (jämför 19 kap. 21 § LOU som reglerar skyldigheten att underrätta om ett avbrytandebeslut vid annonspliktig icke-direktivstyrd upphandling)
  • 20 kap. 12 § LOU – en ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande organisationen skickade en underrättelse om beslutet och angett skälen
  • 19 a kap. 11 § LOU – en upphandlande organisation ska dokumentera genomförandet av en direktupphandling om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

01 april 2022 (Uppdaterat 20 juni 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.