Start

Vad kan det bli för påföljder vid överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling?

Hej,

Om en leverantör begär överprövning av upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling och en domstol avgör att den upphandlande myndigheten saknade sakliga skäl för sitt beslut att avbryta, vad innebär det för påföljd/påföljder? Kan det bli skadestånd, eller måste upphandlingen genomföras om sakliga skäl saknas?

Jake

Publicerad 17 november 2020

Hej Jake,

Vid en överprövning av ett avbrytandebeslut kan domstolen ogiltigförklara avbrytandebeslutet om domstolen anser att den upphandlande organisationen saknar sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingen. Det finns dock ingen möjlighet för domstolen att tvinga en upphandlande organisation att genomföra en upphandling, även när det har saknats godtagbara skäl att avbryta upphandlingen. I vissa fall finns även möjlighet för leverantören att få skadestånd.
 
Möjligheten att få skadestånd när en upphandling avbryts
I samband med att en upphandling avbryts kan det vara möjligt för en leverantör att få skadestånd om beslutet att avbryta upphandlingen är en direkt följd av att den upphandlande organisationen har överträtt en bestämmelse i lagen om offentlig upphandling (LOU). Rätten till skadestånd föreligger då för en leverantör som har haft kostnader för att ha deltagit i upphandling, exempelvis genom att förbereda anbud.

Organisationens överträdelse av någon bestämmelse i LOU kan ha skett antingen innan avbrytandebeslutet eller vid avbrytandebeslutet.

Läs merKällhänvisningar
  • EU-domstolens dom i mål C-92/00 Hospital, punkt 54–55 - vid en överprövning av ett avbrytandebeslut kan domstolen ogiltigförklara avbrytandebeslutet om domstolen anser att den upphandlande organisationen saknar sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingen
  • prop. 2009/10:180 sid. 149 – det finns inte någon möjlighet att tvinga en upphandlande organisation eller enhet att genomföra en upphandling, även om det är möjligt att överpröva ett beslut att avbryta en upphandling
  • 20 kap. 20–21 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om förutsättningarna i dessa bestämmelser är uppfyllda och en annan bestämmelse i LOU har överträtts föreligger rätt till skadestånd till leverantören
  • Högsta domstolens dom i mål nr T 6224–14 (NJA 2016 s. 369) – skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits
  • Högsta domstolens dom i mål nr T 3852–14 (NJA 2016 s. 358) – rätt till skadestånd enligt LOU förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget
  • Högsta domstolens dom i mål nr T 3576–11 (NJA 2013 s. 762) – leverantörens kostnader för att driva en överprövningsprocess i förvaltningsdomstol kan ersättas i form av skadestånd enligt LOU eftersom skadan har ett så nära samband med upphandlingsfelet att den i allmänhet bör anses ha uppkommit genom överträdelsen.
Med vänlig hälsning,

Klara

27 november 2020 (Uppdaterat 28 november 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.