Start

Kan leverantör begära skadestånd om den upphandlande myndigheten har agerat fel i en upphandling?

Publicerad 05 november 2019

Hej!

Vi har upptäckt att en upphandlande myndighet inte har följt alla sina obligatoriska krav i en upphandling. Den vinnande leverantören uppfyller inte ett av kraven. Vi uppfyllde inte det obligatoriska kravet heller, det var därför vi inte lämnade anbud. I övrigt hade vi minst lika bra förutsättningar för att vinna i upphandlingen.

Vi tänker att myndigheten inte har varit likabehandlande. Kan vi kräva skadestånd?

Stefan

Publicerad 05 november 2019

Hej Stefan,

För att avgöra om en leverantör kan kräva skadestånd behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Generellt sett gäller följande.

Leverantörens rätt till skadestånd
En leverantör som anser att den har lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) kan begära skadestånd. Skadan skulle exempelvis kunna bestå av leverantörens kostnader för att delta i upphandlingen, exempelvis hänförliga till förberedelse och upprättande av anbud, samt utebliven vinst.

För att leverantören ska ha rätt till skadestånd enligt LOU krävs det att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse. Utöver det krävs det att leverantören ”sannolikt” hade tilldelats avtalet om myndigheten hade följt LOU. Det är den leverantör som begär skadestånd som ska bevisa att båda förutsättningarna ovan är uppfyllda.

Detta innebär att det inte finns någon generell rätt till skadestånd om den upphandlande myndigheten endast har brutit mot upphandlingslagstiftningen, utan det krävs också att det föreligger skada eller risk för skada för den leverantör som ansöker om skadestånd.

Leverantörens skyldighet att begränsa sin skada
I sammanhanget bör noteras att en skadelidande leverantör har en skyldighet att begränsa eller undvika sin skada i den mån som är möjlig. Det följer av en allmän skadeståndsrättslig princip. Det innebär bland annat att det bara går att begära ersättning för nedlagda kostnader som inte har varit till någon nytta i något annat sammanhang, exempelvis vid en annan offentlig upphandling eller vid andra typer av affärer.

Läs mer
Du kan läsa mer om skadestånd på vår webbplats. Se även inlägget Kan felaktiga avrop från ramavtal leda till skadeståndsansvar för en upphandlande myndighet? i vår Frågeportal. Se även artiklarna HD-nej till skadestånd för anbud och överprövning och Det kan kosta att göra fel.

Källhänvisningar
  • Högsta domstolens dom i mål nr T 6224–14 (NJA 2016 s. 369) – skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits
  • Högsta domstolens dom i mål nr T 3852–14 (NJA 2016 s. 358) – rätt till skadestånd enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget
  • Högsta domstolens dom i mål nr T 3576–11 (NJA 2013 s. 762 Fideliamålet) – leverantörens kostnader för att driva en överprövningsprocess i förvaltningsdomstol kan ersättas i form av skadestånd enligt LOU eftersom skadan har ett så nära samband med upphandlingsfelet att den i allmänhet bör anses ha uppkommit genom överträdelsen
  • Högsta domstolens dom i mål nr T 2883–04 (NJA 2007 s. 349) en leverantör som vid en korrekt tillämpning av LOU skulle ha fått kontraktet, har tillerkänts skadestånd för sitt positiva kontraktsintresse, för detta krävs att leverantören visar att det föreligger ett fel i upphandlingen och att det är sannolikt att bolaget gått miste om kontraktet på grund av felet.
Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

05 november 2019 (Uppdaterat 01 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.